Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality of life assessment in post-stroke patients

Ocena jakości życia pacjentów po przebytym udarze mózgu

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 2(63)/2018, 12-22

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0015

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Anna Pacian1, Teresa B. Kulik1, Joanna Bednarz2,
Monika Kaczoruk1, Ewa Kawiak-Jawor1

1 Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair of Public Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Absolwentka Kierunku Pielęgniarstwo, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu/Graduate of Nursing, College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Faculty of Pedagogy and Health Sciences

PDF

Streszczenie

Cel. Analiza jakości życia pacjentów po udarze mózgu leczonych na Oddziale Neurologii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. 
Materiał i metodyka. Badaniem objęto 80 osób po przebytym udarze mózgu leczonych w Oddziale Neurologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz wystandaryzowane narzędzie badawcze: polską wersję kwestionariusza ankiety Skali Jakości Życia po Udarze Mózgu (SJŻUM), autorstwa Williams i wsp. Skala obejmowała 12 podskal oraz wynik ogólny, z których wszystkie mieściły się zakresie 1-5 pkt. – wyższym wynikom odpowiadała wyższa jakość życia. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu nieparametrycznych testów. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.
Wyniki. Jakość życia pacjentów po udarze mózgu jest na poziomie 2,64 pkt czyli poniżej przeciętnej, za którą przyjęto środek skali 1-5pkt. Ogólna jakość życia była wyższa wśród kobiet (3,02) niż wśród mężczyzn (2,39). Pacjenci po udarze niedokrwiennym posiadali istotnie wyższą jakość życia (na poziomie 2,83) niż pacjenci po udarze krwotocznym (na poziomie 2,23).
Wnioski. Problemem chorych po udarze mózgu jest nie tylko ograniczenie sprawności ruchowej będące następstwem niedowładu. Identyfikacja zaburzeń bio-psycho-społecznych i pomoc w ich przezwyciężaniu może diametralnie zmienić sytuację chorego. Ocena jakości życia jest zadaniem koniecznym, ponieważ umożliwia ocenę stanu chorego, nie tylko pod kątem skuteczności terapii, ale przede wszystkim pod względem możliwości poprawy jakości funkcjonowania chorego, w aspekcie psychicznym oraz społecznym.

 

Słowa kluczowe: jakość życia, udar mózgu, pacjent, patomechanizm udaru, badania ankietowe

Abstract

Aim. Presentation of quality of life of post-stroke patients treated in the Neurology Ward of the District Specialist Hospital.

Material and methods. The research covered 80 patients after stroke, treated in the Neurology Ward of the District Specialist Hospital. The study used the diagnostic survey method, the questionnaire technique and the standardized research tool: the Polish version of the Stroke-Specific Quality of Life Scale (SS-QOL), authored by Williams et al. The scale comprised 12 subscales and an overall result, all of which ranged between 1 and 5 points. Higher scores corresponded to higher quality of life. Differences between the variables were verified with nonparametric tests. The significance level was established at p<0.05.

Results. Quality of life of post-stroke patients treated in the Neurology Ward of the District Specialist Hospital was at the level of 2.64, that is below the average established in the middle of the 1-5 scale. The overall quality of life was higher among women (3.02) than among men (2.39). Patients after ischemic stroke had significantly higher quality of life (at the level of 2.83) than patients after hemorrhagic stroke (at 2.23).

Conclusions. The problem of patients after stroke is not only limitation of mobility due to paresis. Identification of bio-psycho-social disorders and help in overcoming them can radically change the patient’s situation. The assessment of quality of life is an indispensable task because it enables evaluation of the patient’s condition, not only in terms of effectiveness of therapy, but above all, in terms of a possibility for improvement of the patient’s quality of functioning, in the mental and social aspects.

 

Keywords: quality of life; stroke; patient; stroke pathomechanism; survey research

Kalendarium

Październik 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31