Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Regulamin

Zasady publikowania prac w czasopiśmie „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU”

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

„Pielęgniarstwo XXI wieku” zamieszcza prace oryginalne, po­glądowe, kazuistyczne z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Ponadto pismo publikuje recenzje prac dok­torskich oraz recenzje książek. Obowiązuje regulamin przygoto­wany na podstawie zaleceń Index Copernicus, „Ujednoliconych zasad dotyczących prac przesyłanych do czasopism medycznych” opracowany przez Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biome­dical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (Updated February 2006).

Czasopismo jest indeksowane w 28 bazach, m.in. w Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL), Pol-index, Google Scholar.

Pielęgniarstwo XXI wieku wydawane jest jako kwartalnik. Streszczenia i pełne prace dostępne są on-line w formie elek­tronicznej na stronach internetowych wydawcy: http://www. piel21w.umlub.pl/ na podstawie na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND).

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wymagania etyczne

Badania prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy mu­szą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywa­niem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej).

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułu odpowiada jego Autor. Wydawca ani Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU

Przesłanie prac do Redakcji

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadcze­niem, że praca nie była dotychczas publikowana w innych cza­sopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej Redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli peł­ny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpo­wiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy.

Nadesłane do redakcji prace poddawane są dwóm anonimo­wym recenzjom.

Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze względów ważnych dla czytelników, ale z adnotacją, iż jest to przedruk i z jakiego źródła.

Redakcja „Pielęgniarstwa XXI wieku” wykorzystuje do reje­stracji nowych artykułów platformę internetową (www.edytor. umlub.pl).

Autorzy powinni rejestrować artykuły do publikacji wyłącz­nie z wykorzystaniem tej platformy.

Warunkiem publikacji pracy jest przesłanie na adres Redak­cji oryginałów (nie skanów) wypełnionych i podpisanych przez wszystkich Autorów:

1. oświadczenia dotyczącego wkładu pracy poszczególnych autorów w przygotowanie artykułu (1 egzemplarz),

2. umowy wydawniczej (2 egzemplarze).

Skany podpisów oraz skany dokumentów nie będą przez Redakcję akceptowane.

Oświadczenie i umowa dostępne na stronie internetowej wydawcy: http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/.

 

Zasady redagowania artykułów

1. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne publikowane są w wersji dwujęzycznej (w języku polskim oraz w języku an­gielskim). Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę fir­my, która przetłumaczyła tekst na język angielski.

2. Objętość prac oryginalnych nie powinna przekraczać 6 stron standaryzowanego maszynopisu włączając w to streszczenie w języku polskim i angielskim. Nie wliczając piśmiennictwa.

3. Objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 9 stron standaryzowanego maszynopisu włączając w to streszczenie w języku polskim i angielskim. Nie wliczając piśmiennictwa.

4. Objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 6 stron standaryzowanego maszynopisu włączając w to stresz­czenie w języku polskim i angielskim. Nie wliczając piśmien­nictwa.

5. Publikowane są również recenzje książek, rozpraw doktor­skich, jak również teksty zawierające sprawozdania z ważnych dla nauki i praktyki pielęgniarskiej kongresów, konferencji, seminariów. Objętość tych tekstów nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu łącznie z piśmiennictwem. Język publi­kacji: opcjonalnie polski lub angielski.

6. Prace powinny być napisane w edytorze tekstu Word , czcion­ka Times New Roman o wielkości „12”.

7. Artykuły należy sformatować z zachowaniem 1,5 odstępu, z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm.

8. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).

9. Miejsce druku tabel i rycin należy zaznaczyć w tekście pi­smem półgrubym (bold).

10. Na pierwszej stronie należy podać:

 • pełny tytuł pracy w języku polskim i angielskim
 • tytuł skrócony pracy w języku polskim i angielskim
 • pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy oraz numer ORCID; przy pra­cach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
 • pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi pra­ca (w wersji oficjalnie ustalonej);
 • wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Au­tor życzy sobie otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny), pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z nume­rem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, nu­mer telefonu nie będzie publikowany);
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) – nie więcej niż 5;
 • przy pracach anglojęzycznych – imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetłumaczyła tekst na język angielski.

Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie moż­liwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli jest wymagana.

 

Streszczenie i słowa kluczowe

Do artykułu należy dołączyć streszczenie, jednobrzmiące za­równo w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie prac ory­ginalnych powinno zawierać 200 słów i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następu­jącymi tytułami: Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnio­ski/Podsumowanie. Wszystkie skróty zastosowane w streszcze­niu powinny być wyjaśnione. Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać 200 słów i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim, zgodnych z aktualną listą Medical Subject Reading (MeSH). Jeże­li odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć , można stosować ogólnie używanych określeń.

 

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka, (w ramach czę­ści metodyka - Informacja o stanowisku Komisji Bioetycznej) Wyniki badań, Omówienie/Dyskusja, Wnioski/Podsumowanie, Piśmiennictwo, Tabele, Ryciny.

Materiał metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wyni­kach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowa­nia zastosowanych do opracowania wyników.

 

Tabele

Tytuły tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim i języku angielskim (w odrębnych tabelach). Wszystkie użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą. Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi oraz sformatowane w kolorze czarno-białym.

 

Ryciny

Ryciny należy opisać pod ryciną i ponumerować cyframi arabskimi oraz sformatować w kolorze czarno-białym. Wszystkie użyte pod ryciną skróty powinny być wyjaśnione pod ryciną.

 

Skróty i symbole

Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

 

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozy­cji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych nie po­winna przekraczać 20 pozycji, prac poglądowych nie powinna przekraczać 40 pozycji, a w przypadku prac kazuistycznych – 10 pozycji. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.

Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnota­cję „et al.” w pracach w języku angielskim oraz „ i wsp.” w pracach w języku polskim) tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, do­stępnym m.in. pod adresem ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/ journals/ljiweb.pdf), rok wydania, numer tomu (rocznika) oraz numery stron, na których zaczyna i kończy się artykuł, np.:

 • Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo. Piel. 2000. 1999;2 (43): 34-36.

Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawie­rać: nazwisko (a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora (ów) odpowiedzialnego podaje się podtytule książki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: Autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, Autora(ów) (Redaktora/ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz nu­mery stron, na których zaczyna się i kończy utwór, np.:

 • Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i na­ukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.
 • Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wrońska I, red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000, s.128-159.

Konieczne jest używanie interpunkcji ściśle według powyż­szych przykładów opisu bibliograficznego.

Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedy­nie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opubliko­wanej drukiem. W przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.

 

Prawa i obowiązki autorskie

Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autor­skich do wydrukowanych (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma na adres Autora wy­znaczonego do korespondencji. Tytułem powyższego wykorzysta­nia utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria. Po akcepta­cji pracy do druku, a przed jej wydrukowaniem Autor powinien dokonać opłaty w wysokości 246.00 zł (w tym VAT) na konto:

 

42 1020 3147 0000 8002 0084 6204

PKO BP S.A. O/Lublin,

ul.Watykańska, 20-538 Lublin,

SWIFT: BPKOPLPW

z dopiskiem: Pielęgniarstwo XXI wieku – opłata autorska celem partycypowania w kosztach druku czasopisma.

 

Opłata jest dokonywana po otrzymaniu faktury z wydawnictwa.

 

Koszt prenumeraty wynosi 75,60 zł. Płatne na powyższe kon­to z dopiskiem Pielęgniarstwo XXI wieku – prenumerata.

Requirements for manuscripts submitted to ‘NURSING IN THE 21st CENTURY’

THE JOURNAL’S CHARACTERISTICS

“Nursing in the 21st Century” publishes original, theoretical or casuistic reports regarding the theory and practice of nursing and related sciences. Moreover, reviews of books and PhD theses are also accepted for publication. Manuscripts submitted by Pol­ish authors are published in the Polish language, whereas those sent in from abroad – in English.

In line with the recommendations of Index Copernicus, the journal reviews manuscripts formatted according to the ‘Uni­form Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication’ (Up­dated in February 2006) by the International Committee of Med­ical Journal Editors.

The journal is indexed by Index Copernicus and Polish Medi­cal Bibliography, Pol-index, Google Scholar.

“Nursing in the 21st Century” is issued quarterly. Abstracts are available on-line on the publisher’s website http://www.piel21w. umlub.pl, with the Creative Commons License (CC-BY-NC-ND).

 

GENERAL INFORMATION

Ethical standards

Medical research involving human subjects has to be carried out in compliance with the principles set out in the Declaration of Helsinki, which is to be properly acknowledged in the descrip­tion of research methodology. To conduct such research, the au­thors must hold a permission issued by a local Office for Human Research Protections (Ethics Commission).

Civil liability

The board of editors do their utmost to control the merits of the publications, however, it is the authors who are responsible for the contents of their articles. Neither the publisher nor the board of editors are responsible for the consequences of potential inconsistencies in the texts.

 

SPECIFIC DETAILS – MANUSCRIPT SUBMISSION

Submission of a manuscript for publication in ‘Nursing in the 21st Century’ is tantamount with the authors’ declaration that the text has not been published nor that it has been submitted for publication elsewhere. Likewise, it is assumed that all authors agree to publish the text and declare that they have had full ac­cess to the presented data. The authors take the responsibility for the data as well as for the accuracy of their analysis.

Manuscripts which have already been published in other sources may be admitted for issuing for reasons relevant to the readers. In such cases it should be accordingly acknowledged that the text is a reprint and the source should be indicated.

The articles sent to ‘Nursing in the 21st Century’ editing office are peer-reviewed twice anonymously.

The board of editors use an online platform (www.edytor. umlub.pl) for submitting new articles. The authors should submit the materials for publication through that platform.

Manuscripts should be sent for review in two printed copies (which will not be returned to the authors) together with a cover letter containing the consent of all the authors for publishing the results of the research.

The prerequisite for including the manuscript for publication is providing the Editors with the original copies (not scans) of completed and signed by all authors:

1. declaration on the contribution of individual authors in the preparation of the manuscript (1 copy),

2. publishing agreement (2 copies).

Scans of the documents and signatures shall not be accepted by the Editors.

The Declaration and Publishing Agreement are available on the Publisher website: http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/).

Publishing guidelines

1. Original papers, review papers and case reports are published in a bilingual version (in Polish and English). A full name of person or company responsible for translation into English should be given.

2. The length of original papers should not exceed 6 standard typed pages including an abstract in Polish and English. Ref­erences do not count.

3. The length of review papers should not exceed 9 standard typed pages including an abstract in Polish and English. Ref­erences do not count.

4. The length of case reports should not exceed 6 standard typed pages including an abstract in Polish and English. References do not count.

5. There are also published reviews of books, PhD dissertations as well as reports of congresses significant for nursing, confer­ences and seminars. The length of these reviews should not exceed the limit of 3 pages, including References.

6. The material should be a MS Word document, Times New Roman, size 12.

7. Articles should be written with a 1.5 cm leading, 2 cm margin on the left and a 3 cm margin on the right.

8. Suggestions for text to be highlighted should be marked in bold type.

9. The tables and figures should be marked in the text in bold type.

10. The first page should contain:

 • full title of paper in Polish and English,
 • abbreviated title of the paper in Polish and English,
 • full names of the author(s) and their affiliations (if the au­thors represent different institutions) and number ORCID,
 • full official name of the institution(s) the paper is affiliated,
 • the mailing address, telephone number and e-mail ad­dress of one of the corresponding author. By providing these necessary details the author simultaneously agrees for their publication (if the author wishes so, the phone number will not be published),
 • keywords in compliance with the current Medical Subject Heading list (MeSH) – not more than five,
 • the name of the translator/translating company (if the paper is in English).

The second page should contain details of any possible con­flict of interest, information about funding sources that support­ed the submitted work (grants, sponsors), acknowledgments of gratitude and, if applicable, the name of the congress at which the research has been presented or the consent of the patient for publication.

 

Abstract and keywords

The manuscript should come with an abstract both in Polish and English. The abstract of an original work should amount to 200 words and should contain four separate sections under the following headings: Aim, Material and Methods, Results, Con­clusions/Summary. All the abbreviations used in the abstract should be explained. Abstracts of theoretical and casuistic stud­ies should contain 200 words and include basic assumptions. Below the abstract there should be placed keywords in Polish and English in compliance with the current Medical Subject Head­ing list (MeSH). If MeSH terms for recently introduced terms are not yet included in MeSH list, generally used terminology can be used. There should not be more than five keywords.

 

Structure

The work should be presented in the following separate sec­tions: Introduction, Aim, Material and Methods (in the section describing the methods used in the study, there should appear consent of the Bioethics Committee), Results/Discussion, Con­clusions/Summary, References, Tables, Figures.

The ‘Methods’ section should contain an explicit description of all the research methods used in the study to obtain the pre­sented results. Please specify the name of statistical methods and software used to develop the results.

 

Tables

The description of Tables and the contents should be in Pol­ish and English (separately). All abbreviations used in the Tables should be explained underneath. The descriptions and number­ing of the Tables should be placed above the Tables (Arabic nu­merals) and formatted in black and white.

 

Figures

Figures should be described below the Figures and formatted in black and white. There should be a number given in Arabic nu­merals. All abbreviations should be explained under each figure.

 

Abbreviations and symbols

Only standard abbreviations and symbols can be used. Each abbreviation or symbol used for the first time in the text should be preceded by its full explanation which should also appear in the legend of each Table and Figure in which it appears.

 

References

References cited in the manuscript should be organized in the order of appearance in the text, tables and figures (if a source appears only in tables or figures, it should be ordered according to the first reference to the figure/table in the text). The number of cited sources should not exceed 20 in original articles, 40 in theoretical articles and 10 in casuistic studies. References should include only published sources.

Reference entries for articles published in journals should consist of: the surname of the author and the initial(s) of the first name(s) (in case of 4 authors and more, only the first three of them should be mentioned by name and the remaining ones are represented by ‘et al.’ in papers in Eng­lish, or ‘i wsp.’ in Polish papers), title, the abbreviation of the journal title (according to the current list of journals indexed for Index Medicus, available, for example, at ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf ), year of publication, volume number and number of the first and last page, e.g.:

 • Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo. Piel. 2000. 1999; 2 (43): 34-36.

When making references to books, the following should be given: surname(s) of the authors, initial(s) of the first name(s), title, volume number (if applicable), publishing house, the place and year of publication; when citing collective publications, the name of the editor(s) should be given after the title of the book with the abbreviation ‘red.’ (for Polish) or ‘ed.’ (for English) before the name; when making reference to a chapter of a book the following should be given: surname(s) of the authors, the title of the chapter, the title of the book after [w:] (Polish) or [in:] (English), the author(s)/editor(s) of the book, volume number, publishing house, place of publication, year, number of the first and last page of the chapter, e.g.:

 • Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.
 • Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wroń­ska I, red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.s.128-159.

It is necessary to use punctuation strictly according to the above examples.

References to Internet sources are permitted only in case when there are no adequate published materials. Reference en­tries to them should contain the full website address and the date of accessing it.

 

Authors’ rights and obligations

If the authors do not make a proviso at the time of manu­script submission, the publisher acquires full copyrights to the published materials (including the right to publish them in print, digital form and on the Internet). Only abstracts can be pub­lished without the consent of the publisher. The corresponding author will obtain a complimentary copy of the journal. Authors are not paid for publishing in the journal. The manuscript hav­ing been accepted for publication, the author should administer a payment of 246 PLN (including VAT) to the following bank account:

42 1020 3147 0000 8002 0084 6204

PKO BP S.A. O/Lublin

ul.Watykańska, 20-538 Lublin,

SWIFT: BPKOPLPW

with a note: Nursing in the 21st Century – payment author as a means of participating in the cost of publishing.

 

The payment is made upon receipt of invoice from the pub­lishing house.

Annual subscription fee is 75,60 PLN paid to the above bank account with a note – Nursing in the 21st Century – subscription.

Kalendarium

Luty 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29