Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Regulamin

Zasady publikowania prac w czasopiśmie „PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU”

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

„Pielęgniarstwo XXI wieku” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Ponadto pismo publikuje recenzje prac doktorskich oraz recenzje książek. Obowiązuje regulamin przygotowany na podstawie zaleceń Index Copernicus, „Ujednoliconych zasad dotyczących prac przesyłanych do czasopism medycznych” opracowany przez Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (Updated February 2006) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL), Pol-index, Google Scholar.

Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus.

Pielęgniarstwo XXI wieku wydawane jest jako kwartalnik. Streszczenia i pełne prace dostępne są on-line w formie elektronicznej na stronach internetowych wydawcy: http://www.piel21w.umlub.pl/ na podstawie na podstawie licencji otwartej Creative Commons  (CC-BY-NC-ND)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Wymagania etyczne

Badania prowadzone na ludziach, muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej).

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułu odpowiada jego Autor. Wydawca ani Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE – ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU

Przesłanie prac do Redakcji

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej Redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy.

Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze względów ważnych dla czytelników, ale z adnotacją, iż jest to przedruk i z jakiego źródła.

Redakcja "Pielęgniarstwa XXI wieku" wykorzystuje do rejestracji nowych artykułów platformę internetową (www.edytor.umlub.pl).

Autorzy powinni rejestrować artykuły do publikacji wyłącznie z wykorzystaniem tej platformy.

Warunkiem publikacji pracy jest przesłanie na adres Redakcji oryginałów (nie skanów) wypełnionych i podpisanych przez wszystkich Autorów:

 1. oświadczenia dotyczącego wkładu pracy poszczególnych autorów w przygotowanie artykułu (1 egzemplarz)
 2. umowy wydawniczej (2 egzemplarze)

Skany podpisów oraz skany dokumentów nie będą przez Redakcję akceptowane.

Oświadczenie i umowa dostępne na stronie internetowej wydawcy: http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/.

Zasady redagowania artykułów

 1. Prace oryginalne publikowane są w wersji dwujęzycznej (w języku polskim oraz w języku angielskim). Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetłumaczyła tekst na język angielski. Objętość prac oryginalnych nie powinna przekraczać 6 stron standaryzowanego maszynopisu włączając to streszczenie w języku polskim i angielskim. Nie wliczając piśmiennictwa.
 2. Prace poglądowe publikowane są opcjonalnie w języku polskim lub w języku angielskim. Prace poglądowe mają stanowić metaanalizę lub systematyczny przegląd piśmiennictwa. Objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron łącznie z piśmiennictwem.
 3. Prace kazuistyczne publikowane są opcjonalnie w języku polskim lub w języku angielskim. Objętość tych prac nie powinna przekraczać 8 stron maszynopisu.
 4. Publikowane są również recenzje książek, rozpraw doktorskich, jak również teksty zawierające sprawozdania z ważnych dla nauki i praktyki pielęgniarskiej kongresów, konferencji, seminariów. Objętość tych tekstów nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu łącznie z piśmiennictwem.
 5. Prace powinny być napisane w edytorze tekstu Word , czcionka Times New Roman o wielkości „12”.
 6. Artykuły należy sformatowane z zachowaniem 1,5 odstępu, z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm.
 7. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
 8. Miejsce druku tabel i rycin należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
 9. Na pierwszej stronie należy podać:
 • pełny tytuł  pracy w języku polskim i angielskim
 • tytuł skrócony pracy w języku polskim i angielskim
 • pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy; przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
 • pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej);
 • wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję (służbowy lub prywatny), pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany);
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH) – nie więcej niż 5;
 • przy pracach anglojęzycznych - imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetłumaczyła tekst na język angielski.

Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna  się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli jest wymagana.

 

Streszczenie i słowa kluczowe

Do artykułu należy dołączyć streszczenie, jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać 200 słów i powinno składać się z czterech wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami: Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione. Streszczenia  prac poglądowych i kazuistycznych  powinno zawierać 200 słów i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w języku polskim i angielskim, zgodnych z aktualną listą Medical Subject Reading (MeSH). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć, można stosować ogólnie używanych określeń.

 

Układ pracy

Układ pracy powinien obejmować wyodrębnione części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metodyka (w ramach części metodyka - Informacja o stanowisku Komisji Bioetycznej), Wyniki badań, Omówienie/Dyskusja, Wnioski/Podsumowanie, Piśmiennictwo, Tabele, Ryciny.

Materiał metodyka  musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.

 

Tabele

Tytuły tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim i języku angielskim (w odrębnych tabelach). Wszystkie użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą. Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi oraz sformatowane w kolorze czarno-białym.

 

Ryciny

Ryciny należy opisać pod ryciną i ponumerować cyframi arabskimi oraz sformatować w kolorze czarno-białym. Wszystkie użyte pod ryciną skróty powinny być wyjaśnione pod ryciną.

 

Skróty i symbole

Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie  do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

 

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością  cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych, poglądowych nie powinna przekraczać 20 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych – 10 pozycji. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.

Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora wraz z inicjałem imienia (przy większej niż 4 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.” w pracach w języku angielskim oraz „ i wsp.” w pracach w języku polskim) tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, dostępnym m.in. pod adresem ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf), rok wydania, numer tomu (rocznika) oraz numery stron,  na których zaczyna i kończy się artykuł, np.:

 • Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo. Piel. 2000. 1999;2 (43): 34-36.

Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać: nazwisko (a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora (ów) odpowiedzialnego podaje się podtytule książki i skrócie „(red.)”, a przy opisach rozdziałów książek należy podać: Autora (ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „[w:]” tytuł całości, Autora(ów) (Redaktora/ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór, np.:

 • Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000.
 • Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wrońska I, red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL; 2000, s.128-159.

Konieczne jest używanie interpunkcji ściśle według powyższych przykładów opisu bibliograficznego. Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w sytuacji braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem. W przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej wraz z datą korzystania z niej.

 

Prawa i obowiązki autorskie

Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma na adres Autora wyznaczonego do korespondencji. Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria. Po akceptacji pracy do druku, a przed jej wydrukowaniem Autor powinien dokonać opłaty w wysokości 246.00 zł (w tym VAT) na konto:

 

PKO BP 42 1020 3147 0000 8002 0084 6204
(PKO BP S.A. O/Lublin, ul.Watykańska, 20-538 Lublin), SWIFT: BPKOPLPW

 

z dopiskiem:

Pielęgniarstwo XXI wieku – opłata autorska celem partycypowania w kosztach druku czasopisma.

Opłata jest dokonywana po otrzymaniu faktury z wydawnictwa.

 

lub 65 Euro na konto:

IBAN: PL 56 1020 3147 0000 8802 0114 4708

SWIFT: BPKOPLPW

Bank PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne

ul. Watykańska 7
20-538 Lublin
 
with a note: Pielegniarstwo XXI wieku, Surname and Name of first Autor - opłata autorska or payment author

 

Koszt prenumeraty wynosi 75,60 zł. Płatne na powyższe konto z dopiskiem Pielęgniarstwo XXI wieku – prenumerata.

Kalendarium

Marzec 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...