Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Analiza częstości występowania zawału serca i postępowanie zespołów ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim w latach 2010-11

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 1 (42)/2013; 5-8

Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz, Beata Wilk-Łoboda

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Streszczenie

Wprowadzenie. Od lat zdecydowanie największym zagrożeniem życia są choroby układu krążenia - w 2006 roku w Polsce, stanowiły 46% ogółu zgonów. W ostatnich latach następuje powolny spadek umieralności z tego powodu, wynikający przede wszystkim ze zmniejszającego się zagrożenia chorobą niedokrwienną serca, szczególnie zawałem serca. Choroby układu krążenia są znacznie częstszą przyczyną przedwczesnych zgonów Polaków niż mieszkańców pozostałych krajów Unii Europejskiej. W 2006 roku 16% wszystkich hospitalizowanych w Polsce pacjentów było leczonych z powodu chorób układu krążenia. Spadek liczby zgonów z powodu zawału serca świadczyć może o skuteczniejszym postępowaniu z pacjentami z zawałem serca, zarówno w postępowaniu przedszpitalnym, jak również w leczeniu szpitalnym.
Cel pracy. Celem badań była analiza częstości występowania zawału serca i postępowanie zespołów ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim w latach 2010-2011.
Materiał i metodyka. Badania retrospektywne zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2012. W badaniach wykorzystano analizę dokumentacji medycznej, którą stanowiły karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego oraz karty medycznych czynności ratunkowych. Analizą retrospektywną objęto dokumentację zespołów ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim w 2010 i 2011 roku, którą stanowiło 10208 kart wyjazdowych. Po wstępnej analizie wyodrębniono 1082 karty, w których przyczyną wezwania zespołów ratownictwa medycznego były schorzenia kardiologiczne. Następnie wyodrębniono 142 karty, w których zapis potwierdzał rozpoznanie zawału serca.
Wyniki badań. Analiza dokumentacji wykazała, że liczba wezwań zespołów ratownictwa medycznego w 2011 roku była większa o 148 w porównaniu do roku 2010. Mediana i średni czas dojazdu karetek był zgodny z wymogami ustawowymi. Do wyjazdów kardiologicznych częściej dysponowano zespół specjalistyczny. Najwięcej wezwań do pacjentów z zawałem serca miało miejsce w ciągu dnia, w godzinach porannych i wczesnych popołudniowych. Każda interwencja zespołów ratownictwa medycznego kończyła się transportem pacjenta z zawałem serca do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub bezpośrednio do pracowni hemodynamiki. U pacjentów do 60-ego roku życia zawał dotyczył w większości mężczyzn, po 60-tym w równej części występował u mę ż czyzn i kobiet. Zawał serca częściej występował u pacjentów z przeszłością kardiologiczną, obciążonych dodatkowymi chorobami, np. nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą. Postępowanie zespołów ratownictwa medycznego we wszystkich przypadkach było zgodne z obowiązującymi wytycznymi.
Wnioski:
1. Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego była większa w roku 2011 niż w 2010.
2. Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego z powodu zawałów serca była porównywalna – w roku 2010 i w roku 2011.
3. Większa liczba pacjentów z rozpoznanym zawałem serca, została przekazana bezpośrednio do pracowni hemodynamiki niż do szpitalnego oddziału ratunkowego.
4. Zastosowane przez zespoły ratownictwa medycznego procedury postępowania, na miejscu zdarzenia, były zgodne z obowiązującymi wytycznymi.

Abstract

Introduction. Cardiovascular diseases have been the biggest threat to human life for years – in 2006 they made up 46% of all deaths. In recent years there has been a slow decline in cardiovascular mortality rates, which results first and foremost from decreasing risk of ischemic heart disease, particularly of heart attack. Cardiovascular diseases are considerably more frequent cause of premature death of Polish people than of the inhabitants of the other countries in European Union. In 2006, 16% of all patients hospitalized in Poland were cured due to cardiovascular diseases. The decline in the number of deaths caused by heart attack may attest to the more effective interventions with heart attack patients, both in pre-hospital interventions and hospital treatment. 
Aim. The aim of the study was to analyze the frequency of heart attacks and interventions of medical rescue teams in Brzesko district in years 2010-2011.
Materials and methods. The retrospective study was conducted in March and April 2012 with the use of the analysis of medical records. The materials of the study involved call cards of ambulance and medical rescue cards. The documentation of medical rescue teams in Brzesko district in 2010 and 2011, consisting of 10,208 emergency call records, was submitted for retrospective analysis. There were isolated 1,082 cards in which the reason of emergency call was cardiovascular affliction. Subsequently, 142 cards were isolated, in which the record confirmed cardiac infarction diagnosis.
Results. The number of all interventions of medical rescue teams in 2011 was higher by 148 than it was in 2010. The median and mean arrival time for ambulances fulfilled the requirements of the act. To the patients with cardiovascular diseases Advanced Life Support ambulances (ALS-S) were sent. The majority of the calls occurred during the day (in the morning and before midday).Every intervention ended with transport of the patient to the nearest ER (Emergency Room) or frequently – to invasive cardiology department. Under the age of 60, heart attack concerns mainly men, over 60 - equally men and women. It occurs much more frequently in patients with cardiological history, also those who suffered from hypertension or diabetes. The interventions of medical
rescue team in all cases were accordant with current requirements.
Conclusions.
1. The number of medi cal rescue in ter ventions was hi g her in 2011 than in 2010.
2. The number of medi cal rescue te ams in terventions due to heart at tack in 2010 and 2011 was comparable.
3. The bigger number of patients diagnosed with heart attack was referred directly to invasive cardiology department than to emergency department.
4. The procedures applied by medical rescue were in accordance with binding guidelines.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

zawał serca, częstość występowania zawału serca, interwencje zespołów ratownictwa medycznego

Keywords

heart attack, frequency of heart attack, interventions of medical rescue team

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30