Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo jako kierunek zamawiany – działania podejmowane w perspektywie finansowej 2007-2013

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 1 (42)/2013; 9-14

Dorota Zinkowska1, Beata Cholewka1, Irena Wrońska2

1 Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Polska podobnie jak inne kraje doświadcza niedoboru kadr medycznych. Szczególnie trudna sytuacja odnosi się do pielęgniarek. Zauważalny jest proces starzenia się pracowników, coraz większa skala dezaktywizacji zawodowej, której nie równoważy napływ nowych osób do zawodu. Od dłuższego czasu notuje się brak zainteresowania studiami na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a przyznawany corocznie limit przyjęć na te kierunki nie był w pełni wykorzystywany. W związku z tym działanie polegające na wpisaniu pielęgniarstwa na listę kierunków zamawianych oraz szerokie promowanie zawodu pielęgniarki powinno mieć wpływ na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem kształcenia w tym zawodzie w Polsce. Podkreślić należy, iż przedmiotowe działanie jest zgodne z kierunkami rozwiązań na rzecz zapewnienia wystarczającej ilości kadr medycznych w Europie i poszczególnych krajach członkowskich, określonych przez Komisję Europejską w dokumencie pn. „Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie”.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia mających na celu umieszczenie pielęgniarstwa na liście kierunków zamawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz zaprezentowanie działań zaplanowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych oraz promocji tych zawodów.
Wnioski. W perspektywie finansowej 2007-2013 nie było możliwości wpisania pielęgniarstwa na listę kierunków zamawianych przez MNiSW, dofinansowanych ze środków EFS w ramach POKL, ale stworzono możliwość dofinansowania kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Działaniu 4.3 w ramach obszaru „Nauki medyczne w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, medycyna oparta na terapii genowej”. W perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano realizację przedsięwzięć dotyczących wpisania pielęgniarstwa i położnictwa na listę kierunków zamawianych przez Ministra Zdrowia oraz promocji zawodów pielęgniarki i położnej.

Abstract

Introduction. Poland, like other countries are experiencing a shortage of medical staff. A particularly difficult situation applies to nurses. Aging of the workforce and an increasing range of professional inactivity, which is not balanced by the influx of new people tothe profession are the noticeable pro ces ses. For a long time, there has been a lack of interest in studies in the fields of nursing and midwifery, and a limit to admissions to these faculties, awarded annually, has not been fully exploited. Therefore, the act of entering nursing to the list of ordered specialties and wide promotion of the nursing profession should have the effect of increasing interest in undertaking training in this profession in Poland. It should be emphasized that the measure is in accordance with the directions of solutions to ensure appropriate number of medical staff in Europe and in the individual Member States, as defined by the European Commission in the document entitled. “Green Paper on healthcare professionals in Europe. 
Aim. The aim of this stu dy is to pre sent the activities under taken by the Ministry of Health in order to put nursing on the list of specialties or de red by the Minister of Science and Higher Education, funded under the Operational Program Human Capital in financial perspective for 2007-2013 and to present activities planned for implementation in the financial perspective for 2014-2020, for the training of nurses and midwives and the promotion of the profession.
Conclusions. It was not possible to enter nursing on the list of specialties ordered by the Ministry of Science, funded by the ESF under the HC OP in the financial perspective for 2007-2013, but the possibility of funding the nursing education was created in Action 4.3 in the area of “Life Sciences in the field of medicine and health of the elderly: nursing, physical therapy, geriatrics, medicine based on gene therapy". In the financial perspective for 2014-2020 the implementation of projects regarding entering nursing and midwifery courses on the list ordered by the Minister of Health and the promotion of the professions of nurse and midwife were scheduled. 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

kierunki zamawiane pielęgniarstwo i położnictwo, promocja zawodów pielęgniarki i położnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Keywords

ordered specialties, nursing and midwifery, promotion of the professions of nurse and midwife, Human Capital Operational Programme, the European Social Fund, Human Capital Development Strategy, the National Strategy for Regional Development

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30