Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wady postawy u dzieci i młodzieży w percepcji pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 3 (44)/2013; 5-13

Katarzyna Kurc1, Elżbieta Krajewska-Kułak2, Jolanta Lewko2

1Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie

Wprowadzenie. Występowanie wad postawy w wieku rozwojowym ocenia się w przybliżeniu na 50-60% populacji zależnie od regionu.

Cel pracy. ocena wiedzy pielęgniarek z zakresu najczęściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży, trybu życia dzieci i młodzieży oraz profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży.

Materiał i metody. Badaniem metodą sondażową wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego objęto 100 losowo wybranych zawodowo czynnych studentów studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Wyniki. W opinii większości (89%) studentów duży odsetek dzieci ma wady postawy. Poprawnie scharakteryzowało plecy okrągłe - 42% pielęgniarek, plecy wklęsłe- 39%, kolana koślawe- 32%, kolana szpotawe- 34%, klatkę piersiową szewską- 62%, klatkę piersiową kurzą- 73%, stopę płaską - 83%. Zdaniem badanych wpływ na prawidłową postawę mają: ćwiczenia i prawidłowe odżywianie (93%), obuwie (86%), materac (67%), aktywność ruchowa na świeżym powietrzu (56%), pływanie (67%). Zdaniem 67% pielęgniarek na studiach jest przekazywany odpowiedni zasób wiedzy na temat wad postawy u dzieci/młodzieży, jednak aż 89% z nich chciałaby poszerzyć swoją wiedzę w tej kwestii. Według 64% pielęgniarek fizjoterapeuta, ze względu na częstotliwość występowania wad postawy u dzieci/młodzieży, powinien być zatrudniony na stałe w szkole.

Wnioski. Poziom wiedzy zawodowo czynnych studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  na temat najczęściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży, trybu życia dzieci i młodzieży oraz profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży jest dobry. Najlepszym źródłem wiedzy na temat wad postawy według ankietowanych były informacje uzyskane w toku kształcenia na studiach. Według znacznej części ankietowanych fizjoterapeuta powinien być zatrudniony w szkole.


Abstract

Introduction. The occurrence of postural defects at the developmental age is estimated at approximately 50-60% of the population according to the region.

Aim. To assess nurses’ knowledge about the most common postural defects among children and adolescents, the style of life of children and young people and prevention posture in children and adolescents.

Materials and methods. The present study included 100 randomly selected second-year nursing students. We used the original questionnaire.

Results. Most respondents (89%) reported that faulty postures were more frequent. Nurses gave correct answers about round back – 42%, the back concave – 39%, knee valgus – 32%, knee varus – 34%, pectus excavatum – 62%, chicken chest – 73% flat feet – 83%. According to the respondents the correct posture is influenced by  exercise and proper nutrition (93%), footwear (86%), mattress (67%), physical activity in the fresh air (56%), swimming (67%). According to 67% of nurses, knowledge during studies was   appropriate about posture in children and adolescents, and 89% of them would like to expand their knowledge in this field. According to 64% of the respondents due to a high prevalence of postural defects, physiotherapists should be employed  in the school.

Conclusions. The level of professional knowledge of nursing students of the Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok on the most common postural defects in children and adolescents, lifestyle, and prevention of the postural defects in children and adolescents is good. The best source of knowledge about the postural defects was obtained in the course of education in university. According to most the surveyed nurses, physical therapist should be employed in the school.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

wady postawy, pielęgniarki, wiedza

Keywords

postural defects, nurse, knowledge

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30