Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinie pielęgniarek aktywnych zawodowo na temat wpływu poziomu wykształcenia na ich jakość życia

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 3 (44)/2013; 15-19

Mariola Głowacka, Izabela Gorzycka, Beata Haor

Zakład Teorii Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Pielęgniarki wykonują trudny zawód wymagający zaangażowania, często kosztem najbliższych. Narażone są na działanie stresu i wypalenie zawodowe, gdyż pracują często w ciężkich warunkach opiekując się obłożnie chorymi.

Cel. Przedstawienie w jakim zakresie poziom jakości życia polskich pielęgniarek aktywnych zawodowo warunkowany był ich poziomem wykształcenia.

Materiał i metody. Badaniem objęta została grupa 100 pielęgniarek zatrudnionych  w NZOZ Nowy Szpital w Szubinie i Nakle w okresie od marca do maja 2011 roku. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny, techniką ankietową z wykorzystaniem kwestionariusza konstrukcji własnej - ankiety.

Wyniki. Respondentki posiadały wykształcenie średnie pielęgniarskie (68%), wyższe licencjackie pielęgniarskie (28%) lub magisterskie pielęgniarskie (4%). Dodatkowo 54 % - kurs specjalistyczny, 9% kurs kwalifikacyjny i 6% ukończoną specjalizacje. Ich poziom dochodów w gospodarstwie domowym był za niski w stosunku do potrzeb (44% ), dlatego z dóbr kultury korzystały okazjonalnie (69%), Przyczynę nieuprawiania aktywności fizycznej (70%) stanowił brak czasu spowodowany obowiązkami domowymi lub zawodowymi.

Wnioski. Poziom wykształcenia nie determinował jakości życia pielęgniarek, których praca zawodowa wpływała na życie i stosunki panujące w rodzinie, głównie praca w nocy, w weekendy i święta. Na jakość życia pielęgniarek  wpływał bardziej brak czasu niż odczuwany stan zdrowia. Pielęgniarki w aspektach dotyczących jakości życia nie odstawały jako grupa zawodowa na tle populacji kraju.


Abstract

Introduction. Nurses perform a difficult job that requires engagement, often at the cost of family and friends. They are exposed to stress and occupational burnout, because they work in troublesome conditions while taking care of bed-ridden patients.  In Poland, this occupation is not seen as prestigious.

Aim. The presentation shows to which extent the quality of nurses’ life is conditioned by their level of education.

Material and methods. The research comprised 100 nurses. All of them worked in NZOZ New Hospital in Szubin and Nakło from March to May 2011. The research method applied was a diagnostics survey. The technique used was the questionnaire with the use of the author’s own survey. The participation in the research was voluntary.

Results. The respondents had secondary nursing education (68%),  had a   Bachelor's Degree (28%) and Master’s Degree (4%). Additionally, 54 % - a specialist course, 9% - a qualifying course and 6% completed nurse specialization. The nurses’ income was too low in  relation to their needs (44%). That is why they were rarely involved in the sphere of cultural activities (69%). The reason for the nurses being physically inactive (70%) was the lack of time resulting from the numerous duties (both at home and at work).

Conclusions. The level of education does not determine significantly the quality of nurses’ life. Even though, nurses are satisfied with their housing conditions and some material goods.  The quality of a nurses’ life is more conditioned by the lack of time than by their health condition. In the aspect of life quality, nurses do not stand out as a profession in the background of the country’s population.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

wykształcenie, jakość życia, praca zawodowa

Keywords

educationthe quality of life, professional work

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30