Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Stan wiedzy personelu pielęgniarskiego odnośnie udzielania świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 4 (45)/2013; 5-9

Ewelina Augustynek 1,2 , Anna Jacek¹,3

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

2 Oddział Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

3 Kancelaria Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy sp.k., Warszawa

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było podjęcie próby oceny wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat udzielania świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta.

Materiał i metodyka. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 29 pytań. Materiał badawczy stanowiły odpowiedzi 300 ankietowanych pracujących na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Chirurgii, Urologii i Psychiatrii w placówkach lecznictwa stacjonarnego województwa podkarpackiego.

Wyniki. Ponad ¾ badanych posiada wiedzę o obowiązku udzielenia pomocy w nagłym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Wiedza, jaką posiada personel pielęgniarski na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących innych aspektów praktyki zawodowej jest niewystarczająca.

Wnioski. Znajomość podstaw prawnych stanowi podstawę w codziennej praktyce medycznej personelu pielęgniarskiego. Poczucie odpowiedzialności zawodowej za zdrowie pacjenta zobowiązuje personel pielęgniarski do ciągłego doskonalenia zawodowego.


ABSTRACT

 

The knowledge of nursing staff regarding the provision of health care services without the consent of the patient  

 

Aim. The paper aims to evaluate the knowledge of the nursing staff about providing medical services without patient’s consent.

Material and methods. The research used a method of diagnostic survey with  questionnaire technique; the research tool was a questionnaire consisting of 29 questions. The study material comprised responses of 300 respondents employed at the Department of Internal Diseases, Surgery, Urology and Psychiatry at stationary health care institutions of the Podkarpacki region.

Results. Over ¾ of respondents are aware of the obligation to provide help in emergency cases of life threat, serious detriment to health in accordance with their professional qualifications. The knowledge of nursing staff on the legal regulations being in force concerning some other aspects of professional practice is insufficient.

Conclusions. Knowledge of the legal bases is the basis in everyday medical practice of nursing staff. A sense of professional responsibility for the health of the patient obliges the nursing staff for continuous professional development.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

zgoda, prawo, pielęgniarka, podmiot leczniczy, kompetencje, pacjent

Keywords

consent, law, nurse, health care-entity, competence, patients

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30