Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Profilaktyka wypalenia zawodowego u pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 4 (45)/2013; 11-16

Sebastian Cielebąk, Beata Dey, Łukasz Hołubiuk, Zofia Sienkiewicz, Jacek Imiela

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. "Wypalenie zawodowe” to zespół specyficznych symptomów zarówno psychicznych jak i somatycznych, które są następstwem długotrwałego stresu, powiązanych z kluczowym i ciągłym zajęciem zawodowym.

Zanim wypalenie zawodowe w pełni się rozwinie, pojawiają się objawy informujące o narastających problemach. Dogłębna autodiagnoza pozwala na podjęcie zapobiegawczych kroków i uruchomienie zmiany w oczekiwanym kierunku.

W celu zapobiegania wystąpieniu zespołu wypalenia zawodowego należy:

 • podkreślać pozytywne aspekty wykonywanej pracy i zawodu,
 • uzupełniać świadomość ryzyka wypalenia zawodowego kompetencjami zaradczymi,
 • pamiętać o doskonaleniu zawodowym,
 • zadbać o informacje zwrotne i wsparcie,
 • poznać swoje cele, oczekiwania, nastawienia i uczucia,
 • zadbać o własną autonomię,
 • traktować sprawy zawodowe mniej osobiście,
 • stawiać sobie realistyczne cele,
 • stosować przerwy w pracy, zadbać o wypoczynek, relaks, hobby,
 • troskę o innych uzupełnić troską o siebie.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena działań z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek.

Materiał i metodyka. Narzędzie badawcze stanowił samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankietowy zawierający 15 pytań o charakterze testowym. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od listopada 2011 do grudnia 2012 roku wśród 700 pielęgniarek.


Abstract

 

Prevention of burnout in nurses

 

Introduction. „Burnout” is a set of specific symptoms both mental and somatic that are a consequence of prolonged stress associated with a key and ongoing professional activity.

Before burnout fully develops, symptoms that inform about the growing problems occur. An in-depth self-diagnosis allows undertaking precautionary measures and initiating changes in the desired direction.

In order to prevent burnout syndrome it is necessary to:

 • emphasize the positive aspects of the practiced work and profession,
 • supplement the risk-awareness of burnout with countermeasures,
 • remember about professional development,
 • provide feedback and support,
 • get to know your goals, expectations, attitudes and feelings,
 • maintain your own autonomy,
 • treat professional issues less personally,
 • set yourself realistic goals,
 • take breaks from work, make sure to rest, relax and enjoy hobbies,
 • supplement the concern for others with concern for yourself.

Aim. The goal of this thesis is the assessment of activities from the field of burnout prevention among nurses.

Material and method. The research tool for this study was a self-prepared questionnaire composed of 15 test questions. The study was carried out from November 2011 until December 2012 among 700 nurses.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

wypalenie zawodowe, pielęgniarka, profilaktyka

Keywords

burnout nurse, prevention

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30