Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr1 (46)/2014; 23-26

Agnieszka Skorupska-Król, Anna Szabla, Iwona Bodys-Cupak

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Pracowania Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa 
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Streszczenie

Cel pracy. Praca zawodowa powinna być źródłem satysfakcji i pozytywnie wpływać na egzystencję człowieka. Są jednak zawody w tym profesje medyczne, których wykonywanie wiąże się w sposób szczególny z codziennym doświadczaniem stresu, co przy braku umiejętności radzenia sobie z nim może istotnie obniżyć poczucie takiej satysfakcji. Realizując badania starano się zidentyfikować te czynniki, które są najbardziej i najmniej stresogenne w pracy pielęgniarskiej, nie uwzględniając jednak miejsca zatrudnienia badanych osób (tj. oddziału, na jakim pracują).
Materiał i metodyka. W badaniach wzięło udział 90 pielęgniarek, które zatrudnione były w 3-różnych oddziałach jednego ze szpitali małopolskich. Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego i wykorzystując własny kwestionariusz ankiety nt. opinii dotyczących źródeł stresu w pracy zawodowej. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. 
Wyniki. Badane osoby wskazywały na obecność stresu w ich codziennym życiu zawodowym. Częstym jego źródłem była presja ponoszonej odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka, niezadowalająca gratyfikacja finansowa, brak wsparcia ze strony przełożonych czy wreszcie roszczeniowość rodzin chorych, która ponadto w opinii respondentów przyczynia się do braku poszanowania ich pracy.
Podsumowanie. Czynniki związane z organizacją środowiska pracy oraz osobą chorego to dla pielęgniarek najistotniejsze źródła doświadczania stresu.

ABSTRACT

Opinions of nurses on stress-generating factors related to their work environment

Aim. Professional work and career should bring satisfaction and have a positive effect on people’s lives. However, working in some professions, including medical ones, is specifically associated with everyday stress. Inability to cope with that stress may significantly reduce the level of job satisfaction. The main objective of the research presented in this paper was to identify the most and the least significant stressors that nurses encounter at work, regardless of their exact place of work (i.e. wards).
Materials and methods. A group of 90 nurses working at three different wards of a hospital in Małopolska Region took part in the survey. It was carried out using a diagnostic poll method and a questionnaire concerning nurses’ views on work stress-generating factors. The results were analysed statistically.
Results. The respondents pointed out that they experienced stress in their professional life. One of the most frequent sources of that stress is their awareness of the responsibility they bear to protect people’s health and lives. Another stress causing factors are unsatisfactory financial gratification, lack of support from their superiors and confrontational attitude of patients’ family members that in turn contributes to the lack of respect for their work.
Conclusion. For nurses, the most significant stress-generating factors are those related to their patients and organisation of work environment.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarska, stres, czynniki stresogenne

Keywords

nurse, stress, stress-generating factors

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30