Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nowe metody oceny umiejętności praktycznych studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 5-9

Alicja Kamińska, Anna Majda, Beata Ogórek-Tęcza, Jadwiga Radwańska

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była próba ewaluacji wdrożenia nowej metody oceny efektów kształcenia studentów pielęgniarstwa – zaliczenia typu skrócony OSCE w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa – ćwiczenia.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 298 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia WNZ UJ CM w Krakowie na kierunku Pielęgniarstwo. Badania przeprowadzono dwukrotnie na zakończenie zajęć w laboratorium umiejętności w styczniu i kwietniu 2013 roku. Zaliczenie tych zajęć odbyło się metodą typu skrócony OSCE. Metoda ta miała charakter formatującej (kształtującej) oceny efektów kształcenia. Po zakończeniu zaliczenia studenci wypełniali ewaluacyjny kwestionariusz ankiety. 
W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystano technikę ankietową, a jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej.
Wyniki. Metoda została wysoko oceniona przez większość studentów, jako przydatna do kształtowania zarówno umiejętności intelektualnych, praktycznych, jak i afektywnych. W ocenie studentów zaliczenie typu skrócony mini OSCE zarówno pod względem merytorycznym, jaki i organizacyjnym także zasługiwało na wysoką ocenę. W większości kategorii otrzymało oceny wysokie i bardzo wysokie.
Wnioski. Badania własne wymagają poszerzenia zakresu ewaluacji oraz kilkukrotnych powtórzeń OSCE. Uzyskane wyniki wstępne można potraktować jako próbę obiektywizacji nowej metody sprawdzania efektów kształcenia przez studentów pielęgniarstwa.

Abstract

New methods for the assessment of practical skills of nursing students

 

Aim. The aim of this study was to evaluate the implementation of a new method of assessment of learning outcomes for nursing students – a shortened OSCE as part of the classes in Fundamentals of Nursing.
Materials and methods. The study involved 298 students at their first year of full-time studies of 1st degree in Nursing at INM UJ MC in Kraków. The study was performed twice at the end of the course in the skills laboratory: in January and April 2013. The course was credited by means of a shortened OSCE. That method formatted (shaped) the evaluation of the learning outcomes. After the examination, students filled in an evaluation questionnaire. The study used the method of diagnostic survey, the technique of survey questionnaire, and the research tool of proprietary evaluation survey questionnaire.
Results. The method was highly praised by the majority of students as useful in the development of intellectual, practical and affective skills. In the students’ opinion, examination in the form of mini-OSCE should be evaluated favorably both in terms of content and organization. It scored high and very high in the majority of categories.
Conclusions. According to the authors’ research, the scope of evaluation requires broadening and OSCE session needs multiple repetitions. The preliminary results obtained can be regarded as an attempt to objectify the new method in order to verify the effects of education among nursing students.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo, efekty kształcenia, OSCE

Keywords

nursing, learning outcomes, OSCE

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30