Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Ocena wiedzy pacjentów zgłaszających się na badania analityczne – doniesienia wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 11-15

Monika Stańda-Nowakowska1, Patrycja Zurzycka2, Iwona Repka2

1 Laboratorium „Diagnostyka”w Krakowie
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Streszczenie

Cel pracy. Ocena wiedzy pacjentów na temat przygotowania do badań laboratoryjnych.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w grupie pacjentów wybranego punktu pobrań materiału laboratoryjnego. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego na podstawie którego określono przybliżony poziom wiedzy ankietowanych na temat przygotowania do badań.
Wyniki. W grupie badanej 18% ankietowanych wykazało dobry poziom wiedzy, 59% poziom dostateczny, natomiast 23% poziom niedostateczny. Stwierdzono silną zależność poziomu wiedzy z miejscem zamieszkania, wiekiem oraz zdeklarowanym poziomem wiedzy.
Wnioski. Zakres wiedzy pacjentów na temat przygotowania do badań, utrzymuje się na średnim poziomie ze znacznym udziałem osób niewystarczająco poinformowanych; co stanowi lukę w zakresie edukacji pacjentów przez personel medyczny zajmujący się badaniami laboratoryjnymi.

Abstract

Assessment of knowledge of patients referring to laboratory tests – preliminary reports 
 
Aim. Assessment of patients’ knowledge on preparation for laboratory tests.
Materials and methods. The study was conducted in patients selected at a given time of collecting lab test materials. The method used was a diagnostic survey, and basing thereupon an approximate level of knowledge of the respondents on how to be prepared for tests was estimated.
Results. In the study group, 18% of the respondents showed a good level of knowledge, 59% a satisfactory level, while in 23% of them the level was insufficient. A strong dependence of the level of knowledge on the place of residence, age and declared level of knowledge was noted.
Conclusions. The range of patients’ knowledge on how to be prepared for tests is on an average level, with a large proportion of people insufficiently informed, which means a gap in the education of patients by medical personnel involved in laboratory tests.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

próby diagnostyczne rutynowe, wiedza, pacjenci

Keywords

diagnostic tests, knowledge, patients

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28