Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Sposób żywienia i umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie studentów medycyny

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 17-22

Honorata Piasecka1, Grzegorz Nowicki2, Barbara Ślusarska3

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieUniwersytetu
2 Zakaład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Istotną rolę w wyborze zachowań zdrowotnych pełni umiejscowienie kontroli zdrowia. Charakteryzuje się ono przekonaniem i możliwością wpływania na stan zdrowia oraz jego poprawę w wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób żywienia jest zasadniczym elementem utrzymania zdrowia na każdym etapie rozwoju osobniczego, a nawyki żywieniowe reprezentowane w wieku młodości często rzutują na kolejne etapy życia. Młodzież akademicka jest grupą szczególnie narażoną na występowanie zachowań antyzdrowotnych. 

Cel pracy. Ustalenie związku między sposobem żywienia a umiejscowieniem kontroli zdrowia wśród studentów medycyny. 
Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 104 osoby w wieku 24-27 lat studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Badania przeprowadzono przy użyciu Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Zdrowia (MHLC) wersja B wg. Z. Juczyńskiego, która bada zgeneralizowane oczekiwanie w trzech wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia: wewnętrznym, wpływu innych, przypadku. Sposób żywienia badanych oceniano na podstawie Punktowej oceny żywienia wg. Starzyńskiej z modyfikacją własną.
Wyniki. Wyniki badań wskazują, że w badanej grupie studentów wewnętrzny wymiar kontroli zdrowia ma największy wpływ na zdrowie. Dla mężczyzn wszystkie trzy wymiary miały wyższą wagę. Studenci pochodzący z rejonów wiejskich przypisywali wyższa wagę wewnętrznemu wymiarowi kontroli zdrowia, natomiast badani mieszkający podczas studiów w domu rodzinnym przypisują wyższa wagę wpływowi innych na zdrowie. Analiza statystyczna wykazała słaba korelacje ujemna pomiędzy ocena żywienia a wewnętrzna kontrolą zdrowia (r=-0,19; p=0,05). 

Wnioski. W badanej grupie studentów dominuje wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia.


Abstract

Eating habits and the health locus of control among students of medicine

 

Introduction. The health locus of control plays an important role in health behavior. It is characterized by believing in the ability to influence and improve one’s health in both internal and external terms. Nutrition is vital to maintaining health throughout ontogenesis, and eating habits developed at a young age frequently have an impact on later stages of one’s life. University students are especially at risk of developing non-healthy behaviors.
Aim. To establish the relationship between eating habits and the health locus of control among students of medicine.
Materials and methods. The study covers a group of 104 subjects aged 24-27 selected from among 6th year students of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin, and 2nd year students of the Faculty of Medicine at the Medical University of Warsaw. The survey was carried out using the Multidimensional Health Locus of Control scale, version B (MHLC-B), as developed by Z. Juczyński, to investigate the generalized expectations in three dimensions of health locus of control, namely internality, powerful others externality, and chance externality. Eating habits of the subjects were assessed on the basis of the point-based nutritional assessment, as developed by Starzyńska, with some own modifications.
Results. The study results indicate that in the examined group of students the internal dimension of health locus of control has the highest impact on health. For male subjects all three dimensions were of considerable significance. Students from rural areas attributed more importance to the internal dimension of health locus of control, while subjects living at their family house throughout their university education considered powerful others externality as more important. Statistical analysis of these data showed poor negative correlation between nutritional assessment and internal health control (r=-0.19; p=0.05).
Conclusions. Among the studied group of students, the internal health locus of control predominates.
 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

umiejscowienie kontroli zdrowia, sposób żywienia, młodzież akademicka

Keywords

health locus of control, eating habits, university students

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28