Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Etyczne i prawne aspekty pracy pielęgniarki dotyczącej osób niepełnosprawnych w świetle konwencji ONZ o prawach osób ...

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 35-41

Katarzyna Studnicka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Lublinie

Streszczenie

Etyczne i prawne aspekty pracy pielęgniarki dotyczącej osób niepełnosprawnych w świetle konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 
Wprowadzenie. Mówiąc o niepełnosprawności warto byłoby zastanowić się nad jej definicją, nie istnieje bowiem jedna, dokładna definicja; niepełnosprawność to problem społeczny, relacje jakie zachodzą pomiędzy zdrowiem człowieka a społeczeństwem, danym środowiskiem. 6 września 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego została podpisana Konwencja praw osób niepełnosprawnych. Podpisanie powyższej Konwencji wskazuje, iż Polska gotowa jest na zmiany, zmiany ważnie dla całego społeczeństwa, ale przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Główną myślą Konwencji jest wolność człowieka. Osoba niepełnosprawna nie może przecież być pozbawiona wpływu na swoje życie, czy to z powodu uszkodzenia organizmu czy innej dysfunkcji. Ma prawo do korzystania z tego, co dostępne dla wszystkich. Pielęgniarki jako grupa zawodowa w swojej pracy bardzo często spotykają osoby niepełnosprawne. Ważne jest by oprócz roli pielęgnacyjnej czy opiekuńczej, mogły one zapewnić osobom
niepełnosprawnym fachową pomoc dotycząca ich funkcjonowania w społeczeństwie poprzez znajomość odpowiednich aktów prawnych.
Cel pracy. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie treści oraz znaczenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ujęto również etyczne i prawne aspekty pracy pielęgniarki z osobami niepełnosprawnymi.
Materiały i metody. Krytyczna analiza dostępnego piśmiennictwa.
Wnioski. Ratyfikacja Konwencji wymusiła w polskim prawie istotne zmiany. Wprowadzenie Konwencji winno uświadomić obywatelowi polskiemu, iż osoba niepełnosprawna ma takie samo prawo do życia, kultury, czy inne prawa człowieka. Edukacja pielęgniarki zwiększa jej świadomość z zakresu tematyki pielęgnowania osób niepełnosprawnych. Istotna rolę w walce z dyskryminacja odgrywają różnego rodzaju akcje czy kampanie społeczne.

Abstract

The ethical and legal aspects of nurse’s work related to disabled people in light of United Nations Organisation Convention and the rights of disabled people
 
Introduction. Talking about disability, its definition should be considered. Indeed, there is no one definition of this term. It is sometimes defined as a social problem, relations between people’s health and society or the environment. On 6th September 2012, the President of Poland – Bronisław Komorowski signed Convention on Disabled People Rights. Signing the above document indicates that Poland is ready for changes, which are crucial not only for the whole society, but mostly for disabled. The keynote of the convention is human freedom. Disabled people cannot be deprived of influence on his/her own life because of neither disability nor another dysfunction. Disabled person has the right to use everything, which is available for everyone. Nurses as a professional group have frequent contact with disabled people. It is important to provide them with professional help concerning living in the society thanks to knowledge of appropriate legal acts.
Aim. The thesis aims to present the content and significance of United Nations Organisation Convention on Disabled People Rights.
Moreover, some ethical and legal issues of nurse’s work with disabled people were included.
Materials and methods. Critical analysis of available publications. 
Conclusions. In order to ratify the convention in Poland, some important changes need to be introduced. Introducing convention should make Polish aware that disabled have the same rights to life, culture and choices as anyone else. Through education, nurses broaden their knowledge concerning nursing of disabled people. A vital role in the fight against discrimination is played by different kinds of actions and campaigns.

 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: konwencja ONZ, pielęgniarka, osoba niepełnosprawna, etyka zawodowa

Keywords

United Nations Organisation Convention on Disabled People Rights, a nurse, disabled person, professional ethics

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28