Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wizerunek zawodowy pielęgniarki i jego determinanty

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 47-52

Ewelina Kojder1, Danuta Zarzycka2

1 Studenckie Koło Naukowe Historyków i Etyków Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Wizerunek zawodowy pielęgniarki zależy od wielu czynników, które determinują postrzeganie pielęgniarek przez opinię społeczną. Wizerunek zawodu kreują przekonania, opinie, stereotypy, postawa oraz cechy zawodowe, osobiste i interpersonalne pielęgniarki. Istotne znaczenie w budowaniu opinii mają również media. Pacjenci stają się coraz bardziej wymagającymi podmiotami opieki, wiąże się to z dużym wyzwaniem dla pielęgniarek, które chcą dbać o korzystny wizerunek zawodowy.
Cel. W pracy podjęto próbę analizy i porównania wyników badań na temat opinii dotyczącej wizerunku zawodowego pielęgniarki oraz determinantów ją kształtujących.
Materiał i metodyka. W pracy wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa. Przeglądu literatury dokonano na podstawie danych zawartych w bazach Viamedia i GBL oraz Google Scholar. Wykorzystano również treści dostępne na stronach internetowych.
Podsumowanie. Społeczeństwu najbardziej bliski jest wizerunek pielęgniarki jako „anioła dobroci”. Zawód pielęgniarki cieszy się dużym szacunkiem, mimo, że nie jest uważany za atrakcyjny. Determinantami mającymi największy wpływ na wizerunek pielęgniarki są kultura osobista pielęgniarek i dobre sprawowanie opieki nad pacjentem. Czynnikiem, który negatywnie wpływa na wizerunek zawodu jest mała samodzielność pielęgniarek oraz niskie zarobki.

ABSTRACT

Professional image of nurse and its determinants
 
Introduction. Professional image of nurses depends on many factors that determine perceiving nurses by public opinion. The image of this profession is created by beliefs, opinions, stereotypes, attitudes and also professional, personal, interpersonal characteristics attributed to nurses. Media has a significant role in building the opinions as well. The patients become a more and more demanding subject of care, which is associated with a great challenge for nurses, who want to care about their favorable professional image.
Aim. This study is an attempt to analyze and compare the results of studying opinions about professional image of nurses and their determinants.
Materials and methods. In the study, the method of literature analysis was used. The review is based on the data contained in Viamedia, GBL and Google Scholar. There were also used contents available in Polish and American web pages.
Results. The image, which is the closest to society, is a nurse like “angel of goodness”. Everyone, despite the fact that it is not considered as attractive, holds this profession in high esteem. Determinants, which have the biggest influence on professional image of nurses, are personal culture and high quality of care. Small autonomy and low salary of nurses are the factors that have a negative influence on professional image of nurses.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

wizerunek zawodowy, pielęgniarki, determinanty, opinia

Keywords

professional image, nurses, determinants, opinion

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30