Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym na podstawie studium przypadku

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 2(47)/2014; 53-58

Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska

Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie

Wprowadzenie. Szybkie tempo życia, brawura oraz brak rozwagi prowadzą często do tragicznych w skutkach wypadków rzutujących w konsekwencji na dalszą jakość życia pacjenta i jego rodziny. Ranga problemu niewspółmiernie wzrasta i jest bardziej złożona w związku z wysokością urazu, im wyższy poziom uszkodzenia rdzenia kręgowego, tym większy jest wpływ urazu na dalszą sprawność fizyczną i psychiczną chorego. Uszkodzenie rdzenia w odcinku szyjnym prowadzi do trwałych i nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu całego organizmu. Ogromna rozległość zaburzeń wymusza wielokompleksowy charakter działań podejmowanych już w pierwszych momentach po dokonanym urazie. Głównym celem powinno być dążenie do jak najwcześniejszego odbarczenia ucisku działającego na rdzeń kręgowy. Podejmowane działania operacyjne lub zachowawcze to jedynie początek długotrwałego procesu zmierzającego do przywrócenia utraconych funkcji. Osiągnąć to tylko można poprzez systematyczny i długotrwały proces leczniczo-pielęgnacyjno- rehabilitacyjny z pełnym zaangażowaniem całego zespołu interdyscyplinarnego oraz samego pacjenta, jego motywacji, nastawienia i chęci współpracy.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie całego procesu leczenia i usprawniania pacjenta z urazem rdzenia w odcinku szyjnym. Praca ta ukazuje również ocenę skuteczności i efektywności podejmowanych działań medycznych.

Abstract

Nursing and rehabilitation of the patient with the cervical spine injury. Case study
 
Aim. The objective of the thesis was to present the complete process of treatment and rehabilitation of the patient with the cervical spine injury. This work also demonstrates the evaluation of efficiency and effectiveness of undertaken medical actions. 
Introduction. Quick pace of life, recklessness and lack of prudence frequently lead to tragic accidents consequently affecting further quality of life of the patient and his/her family. The importance of the problem is incommensurately increasing and it is more complex regarding the height of the injury. The higher level of the spinal injury, the greater influence of the spinal cord injury on further physical and mental fitness of the patient. The cervical spine injury leads to long-lasting and irreversible changes in functioning of the whole body.
The vast extent of disorders imposes multi-complex character of the actions undertaken as early as during the first moments following the sustained injury. The main goal should be to reach the spinal cord decompression as soon as possible. Undertaken surgical or conservative procedures constitute only the beginning of the long-term process aiming at restoring the lost functions. This can only be achieved by regular and long-lasting medical nursing and rehabilitation process with complete involvement of the whole interdisciplinary team and the patient himself/herself, his/her motivation, attitude and willingness to cooperate.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

uszkodzenie rdzenia kręgowego, studium przypadku

Keywords

spinal cord injury, case study

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30