Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - doniesienie wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 3(48)/2014, 5-10

Anna Aftyka

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Stres jest poważnym problemem wśród rodziców noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii.
Materiał i metoda. Badanie miało charakter jakościowy. Zastosowano w nim szereg narzędzi badawczych: Skalę Odczuwanego Stresu PSS-10, Wielowymiarowy Kwestionariusz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE, Skalę Wpływu Zdarzeń IES R, Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS: NICU) oraz Nurse Parent Support Tool (NPTS) oraz autorskie kwestionariusze zawierające dane o rodzicach dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN) i dane dotyczące hospitalizowanych noworodków. W badaniu udział wzięło sześcioro rodziców dzieci hospitalizowanych w OITN Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Wszystkie noworodki urodziły się przedwcześnie.
Wyniki badań. U wszystkich rodziców stwierdzono wysoki poziom stresu. Najczęściej wykorzystywanymi strategiami radzenia sobie ze stresem były: Zwrot ku Religii, Aktywne Radzenie Sobie oraz Planowanie i Poszukiwanie Wsparcia Instytucjonalnego. Największy poziom stresu rodziców dzieci hospitalizowanych w OITN był związany z wyglądem dziecka i stosowanymi procedurami leczniczym. Lekarze, podobnie jak pielęgniarki, najczęściej udzielali rodzicom wsparcia instrumentalnego, a najrzadziej – wsparcia emocjonalnego i wartościującego. Zaburzenie po stresie urazowym stwierdzono u dwojga rodziców.

Abstract

STRESS IN PARENTS OF CHILDREN HOSPITALIZED IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT – PRELIMINARY REPORT
 
Introduction. Stress is a major concern among parents of newborns hospitalized in the Intensive Care Unit.
Material and method. The study was of a qualitative character. It used a range of research tools: The Scale of Stress PSS-10, Multidimensional Questionnaire for Measuring Coping COPE, The Impact of Events Scale- Revised IES R, Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS: NICU) and the Nurse Parent Support Tool (NPTS ) and author’s questionnaires containing data about parents of children hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and data on hospitalized infants. The survey involved six parents of children hospitalized in the NICU, Children’s University Hospital in Lublin. All infants were born prematurely. 
Results. In all of the parents, high level of stress was detected. The most common strategies for coping with stress included: Turning to Religion, Active Coping, Planning and Seeking Institutional Support. The highest stress levels of parents of children hospitalized in the NICU were associated with the appearance of the child and therapeutic procedures used. Parents were mostly given instrumental support, and the least – emotional and evaluative support from both nurses and doctors. Post-traumatic stress disorder was found in two of the examined parents.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

rodzice, noworodek, Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, stres psychologiczny, zespół stresu pourazowego

Keywords

parents, infant, Neonatal Intensive Care Unit, psychological distress, posttraumatic stress disorder

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30