Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Uporczywa terapia dzieci w opinii personelu pielęgniarskiego

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 3(48)/2014, 17-23

Dorota Kochman1, Magdalena Guza2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
2 Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy

Streszczenie

Wprowadzenie. Problematyka uporczywej terapii budzi wiele niejasności w społeczeństwie, dotyka bowiem cierpienia umierania i śmierci. Zagadnienie to jest niezwykle ważne w związku z ciągłym rozwojem terapii medycznych i różnymi technicznymi możliwościami przedłużania życia.
Cel. Celem pracy jest analiza postaw pielęgniarek wobec uporczywej terapii dzieci.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w grupie 107 pielęgniarek/pielęgniarzy czynnych zawodowo wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety i narzędzie, jakim był autorski kwestionariusz ankiet.
Wyniki. Zdecydowana większość personelu uważa, że uporczywa terapia to przedłużanie życia za wszelką cenę. Badani akceptują naturalny etap w życiu, jakim jest śmierć i umieranie. Wśród populacji badanych priorytetowym znaczeniem w opiece i pielęgnacji dziecka nieuleczalnie chorego ma zawsze jakość życia. Cała grupa respondentów uznała jednoznacznie, że po odstąpieniu od uporczywej terapii otoczą dziecko profesjonalną opieką pielęgniarską zapewniając mu godne warunki umierania.
Wnioski. Niezależnie od wyznawanego przez ankietowanych światopoglądu, czy religii zawsze z szacunkiem odnoszą się do chorego, cierpienia, poszanowania życia i śmierci. Każde dziecko jest niepowtarzalną, indywidualną jednostką ludzką i każdy przypadek choroby nieuleczalnej jest inny, warto przy tym zastanowić się, czy uzyskanie kilku dni życia za cenę ogromnego bólu i cierpienia nieuleczalnie chorego dziecka jest wskazane i uzasadnione.

Abstract

PERSISTENT THERAPY OF CHILDREN IN THE OPINION OF THE NURSING STAFF
 
Introduction. Problem connected with the issue of persistent therapy arouses much ambiguity in the society because it concerns suffering connected with passing away and death. This issue is of great importance because of permanent development of medical therapies and various technical possibilities connected with prolonging life. 
Aim. The aim of work is an analysis of nurse’s attitude towards persistent medical therapy of children. 
Material and methods. The research was conducted in a group of one hundred and seven professionally active nurses using the method of diagnostic survey, and the author’s questionnaire .
Results. Vast majority of the personnel think that persistent therapy means prolonging life at any cost. The respondents accept the natural stage of passing away and death. Among the studied population, the quality of life has always been of priority importance in looking after and caring for terminally ill children. The whole group of respondents acknowledges at the same time that after withdrawal form persistent therapy they will look after children with professional medical care ensuring them good conditions of dying.
Conclusions. Regardless of the respondents’ professed belief or the religion practiced by them, they always treat with respect the sick or suffering person, and refer to life and death with respect as well . Each child is unique and individual human being and each case of an incurable disease is different, at the same time it is worthwhile to consider if obtaining a few days of life at the cost of incurably ill child’s extreme pain and suffering is desirable and justified.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

uporczywa terapia, dzieci, pielęgniarki

Keywords

persistent therapy, children, nurses

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30