Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Ocena wiedzy członków rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia leczonego w oddziale intensywnej terapii

Assessment of knowledge of family members about patient’s rights in medical emergency situations in the intensive care unit

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 5-10

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/01


Magdalena Gocel1, Anna Kaczyńska1, Jarosława Belowska2, Aleksander Zarzeka2,
Grzegorz Stachacz1, Aneta Król3, Joanna Gotlib2

1 Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. W stanie nagłego zagrożenia życia konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W przypadku pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ze względu na wspomniane zagrożenie, bardzo często odchodzi się od części działań proceduralnych. Lekarze w swoich działaniach nie są również związani koniecznością otrzymania świadomej zgody pacjentów na wykonanie procedury czy zabiegu medycznego.

Cel pracy. Próba oceny wiedzy rodzin na temat praw pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia w oddziale intensywnej terapii.

Materiał i metody. 107 osób – rodziny oraz bliscy osób w stanie nagłego zagrożenia życia przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Solec Sp. z o. o. W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Najczęstszym źródłem informacji na temat praw pacjentów dla respondentów jest Internet (29%), a dla kolejnych 11% głównym źródłem wiedzy są ich znajomi. Połowa respondentów biorących udział w badaniu kwestionariuszowym (57%) przyznała, że nie uzyskała od personelu medycznego żadnych informacji na temat praw, jakie przysługują ich bliskim podczas pobytu w szpitalu. Zdaniem większości respondentów (69%) pacjenci w stanie nagłego zagrożenia życia, podobnie jak pacjenci, których życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo mają prawo odmówić wykonania przez personel medyczny określonego działania diagnostycznego, zabiegu medycznego czy dokonania interwencji medycznej.

Wnioski. 1. Większość ankietowanych ocenia swój poziom wiedzy na temat praw pacjenta jako dostateczny. Choć nie wszyscy badani interesują się tą problematyką to jednak większość z nich jest chętna do rozszerzania swojej wiedzy na ten temat. 2. Personel medyczny nie stanowi ważnego źródła wiedzy respondentów na temat praw pacjenta. 3. Większość ankietowanych nie miała szansy zapoznania się z treścią Karty Praw Pacjenta. 4. Zdaniem rodzin i bliskich osoby w stanie nagłego zagrożenia życia oraz osoby, których życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo mają różne prawa. 5. Wiedza rodzin i bliskich osób w stanie nagłego zagrożenia życia w zakresie ich dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta nie jest wysoka. Wielu respondentów nie ma wiedzy na temat zakresu informacji, jakie mogą otrzymywać od personelu medycznego. 6. Wiedza rodzin i bliskich osób w stanie nagłego zagrożenia życia jest niższa niż deklarowane przez respondentów subiektywne poczucie znajomości praw pacjenta.


Abstract

Introduction. Medical emergencies require immediate attention. In case imminent life-threatening conditions exist, certain procedures are often abandoned. In order for doctors to take action (e.g. medical procedure or treatment,) there is no need to obtain informed consent from the patients in such cases.

Aim. The study was an attempt to assess the knowledge of families about the patient’s rights in medical emergency situations in the Intensive Care Unit.

Materials and Methods 107 persons – close friends and relatives of persons in medical emergency situations treated in the Intensive Care Unit of the Solec Hospital, LLC. An original questionnaire was used in the study.

Results 29% of the respondents pointed to the Internet as the most common place to look for information on patient’s rights. For 11%, it was the friends who were the primary source of that information. Over a half of the subjects (57%) reported that they have never received any advice about patient’s rights from the medical staff. The majority of respondents believe that patients in medical emergency situations have a right to refuse to undergo some certain medical procedures or interventions.

Conclusions 1. Most of the participants in the study claimed that they have sufficient knowledge of their rights as patients. Although not all respondents were interested in these issues, most of them were willing to broaden their knowledge in this area. 2. Medical personnel did not constitute a major source of knowledge of patient rights for the respondents. 3. Most study participants did not have an opportunity to familiarize themselves with the Patient Charter. 4. According to close friends and relatives, patients in medical emergency situations and persons in non-life-threatening conditions have different rights. 5. The level of knowledge of close friends and relatives of patients in medical emergency situations about their access to medical record of this particular patient was not high. Many respondents were not knowledgeable about the range of information they can receive from medical personnel. 6. The level of knowledge of close friends and relatives of patients in medical emergency situations was lower than their declared subjective sense of familiarity with patient rights.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

poziom wiedzy, prawa pacjenta, OIT, członkowie rodziny, stan nagłego zagrożenia życia

Keywords

level of knowledge, patient rights, ICU, family members, medical emergency situation

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28