Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Skala pielęgniarskich kompetencji społecznych

Scale of social competence nursing

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 22-27

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/04


Renata Rabiasz, Hanna Kachaniuk

Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Streszczenie

Cel pracy. Celem doniesienia jest przedstawienie nowatorskiego narzędzia do oceny kompetencji społecznych studentów kierunku pielęgniarstwo oraz ukazanie procesu oceny rzetelności i mocy dyskryminacyjnej.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w styczniu i lutym 2014 r., wśród studentów pierwszego roku studiów licencjackich, kierunku pielęgniarstwo. Badaniami pierwszego etapu objęto 72 studentów, którzy za pomocą narzędzia – „Skala Pielęgniarskich Kompetencji Społecznych” (Scale of Social Competence Nursing – SSCN) zostali zbadani w obszarze kompetencji społecznych określonych w standardzie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Skala SSCN jest utworzona z 10 podskal pomiarowych, nazwy podskal odpowiadają nazwom kompetencji społecznych od D.K1. do D.K10. Założenia procesu badawczego uwzględniają badanie studenta Skalą SSCN dwukrotnie tj. na pierwszych zajęciach kształcenia praktycznego, jak również w ostatnim semestrze kształcenia podczas realizacji zajęć w warunkach naturalnych. Dwukrotna ocena narzędziem SSCN ukazuje progresję lub regresję badanego studenta w obszarze kompetencji społecznych. Rzetelność poszczególnych podskal pomiarowych i całą skalę SSCN zmierzono wskaźnikiem Alfa-Cronbacha, opartym o metodę zgodności wewnętrznej w ujęciu klasycznej teorii testów.
Wyniki. Analiza statystyczna materiału badawczego, pierwszego etapu badań potwierdziła wysoką wartość walidowanego narzędzia. Oceniane kompetencje społeczne wynikając ze standardu kształcenia określone symbolami D.K1., D.K2., D.K3., D.K4., D.K5., D.K6., D.K7., D.K8., D.K9., D.K10., wykazały wartość wskaźnika Alfa-Cronbacha powyżej 0,9.


Abstract

Aim. The objective of the report is to present an innovative tool to assess social competence among nursing students, as well as show the process of assessment of reliability and discriminant power.

Material and methods. The study was conducted in January and February 2014, among first year undergraduate nursing students. During the first stage of the study, a total of 72 students were examined using the tool – „Scale of Social Competence Nursing” (SSCN) – in the field of social competence set according to the educational standards in nursing. SSCN scale is made up of 10 measuring subscales, the names of subscales correspond to the names of social competence from D.K1. to D.K10. In the course of the research, the student was examined with the SSCN scale twice, i.e. in the first class of practical training and in the last educational semester, also during classes set in natural conditions. Twofold assessment, using the SSCN tool, shows progression or regression of the social competence of the student in question. The reliability of individual measuring subscales and the entire SSCN scale was measured with Cronbach’s alpha coefficient, based on the method of internal consistency, as presented in the classical test theory.
Results. Statistical analysis of the research material of the first stage of research confirmed the high quality of the validated tool. Assessed social competence resulting from the educational standard, designated with symbols D.K1., D.K2., D.K3., D.K4., D.K5., D.K6., D.K7., D.K8., D.K9., D.K10., showed the value of Cronbach’s alpha coefficient of over 0.9.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

kompetencje społeczne, kompetencje zawodowe, pielęgniarki

Keywords

social competence, professional competence, nurses

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28