Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wiedza pacjentów z cukrzycą na temat pierwszych objawów zespołu stopy cukrzycowej

Knowledge of diabetic patients on the first symptoms of diabetic foot

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 28-32

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/05


Joanna Chrobak-Bień1, Anna Gawor2, Anna Ignaczak3

1 Doktorantka, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny, Łódź
2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Streszczenie

Wstęp. Zespół stopy cukrzycowej z wieloma obrazami klinicznymi, jak: owrzodzenia, infekcja, zgorzel, martwica, stanowi duże wyzwanie dla lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich osób zarządzających służbą zdrowia. Problem ten jest szczególnie trudny dla pacjenta, gdyż pogarsza jego jakość życia, jest powodem częstych hospitalizacji i w dużym stopniu przyczynia się do inwalidztwa nawet wówczas, gdy nie dochodzi do amputacji.
Cel pracy. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy chorych z cukrzycą na temat zespołu stopy cukrzycowej i jego pierwszych objawów.
Materiał i metody. Przedmiotem analizy była populacja chorych na cukrzycę zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Badania trwały od października do grudnia 2012 roku. Objęto nimi 100 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą 1 i 2 typu. Badanie przeprowadzono w Klinice Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Analizę przeprowadzono na podstawie ankiety własnej konstrukcji, składającej się z pytań zamkniętych, które podzielono na: alternatywne – przewidujące dwie możliwe odpowiedzi: tak lub nie; dysjunktywne – wymagające wyboru spośród więcej niż dwóch możliwych odpowiedzi; koniunktywne- wymagające wyboru więcej niż jednej z podanych odpowiedzi.
Wyniki. Przeważającą większość badanych stanowiły kobiety (60%), pozostałe (40%) badanej grupy stanowili mężczyźni. Wiek badanych wahał się od 30 do 80 lat. Najliczniejszą grupę bo 45% stanowili pacjenci w przedziale wiekowym między 46-60 lat.

Wnioski. Stan wiedzy chorych z cukrzycą typu 1 i 2 na temat swojej choroby i jej późnych powikłań jest niezadawalający. Deficyt w samoopiece chorych z cukrzycą wynika najczęściej z niskiego poziomu wiedzy pacjentów o chorobie, niewłaściwych zachowań zdrowotnych (np. palenie papierosów) oraz niewystarczającej troski o stan stóp. Należy dążyć, aby edukacja diabetologiczna była prowadzona zawsze na najwyższym poziomie i skuteczna.


Abstract

Introduction. Diabetic foot syndrome with multiple clinical pictures, as ulceration, infection, gangrene, necrosis is a major challenge for doctors and nurses and all health service managers. This is a disease which deteriorates the patients’ quality of life, causes frequent hospital admissions as well as increases the risk of disabilities, even if there is no amputation included.

Aim. The aim of the study is to assess diabetic patients’ knowledge about the diabetic foot syndrome and its first symptoms.
Material and methods. The study was conducted on diabetic patients living in Lodz region. The study lasted from October to December 2012. The study involved 100 patients diagnosed with type 1 and 2 diabetes. The study was conducted in the Department of Diabetes in Medical University of Lodz. The study was conducted with a questionnaire designed by authors. It consists of closed questions divided into: alternative questions-predicting two possible answers: yes or no; dysjunctive questions- requiring a choice from more than two possible answers; conjunctive questions- requiring a selection of more than one of the following answers.
Results. The overwhelming majority of respondents were female (60%) while other members of the study group were men (40%). The age of respondents ranged from 30 to 80. Patients between 46 and 60 constituted a largest group in the study.
Conclusion. It was established that the patients affected with Type 1 and 2 diabetes know very little about their disease and its late consequences which is unsatisfactory Diabetic patients fail to care for themselves which is due to their lack of knowledge about the disease, unhealthy habits (like cigarette smoking,) as well as lack of concern for the condition of their feet. Efforts are needed to make education about diabetes more effective.

Słowa kluczowe

zespół stopy cukrzycowej, wiedza, pielęgnacja stóp

Keywords

diabetic foot syndrome, knowledge, foot care

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28