Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Ocena wiedzy pielęgniarek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej

Assessment of knowledge of nurses of Międzylesie Specialist Hospital regarding professional responsibility

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 50 1/2015, 38-45

DOI: 10.12923/p21w-2015-1/07


Joanna Gotlib1, Jarosława Belowska1, Aleksander Zarzeka1,
Teresa Kanabrodzka-Osiecka2, Lucyna Iwanow1

1 Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Streszczenie

Wstęp i cel pracy. Wiedza na temat aktów prawnych regulujących zasady odpowiedzialności zawodowej jest niezbędna do efektywnej i bezpiecznej praktyki pielęgniarskiej. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej w zależności od wykształcenia.
Materiał i metody. 110 pielęgniarek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Średnia wieku: 37 lat (min. 22 lata, max. 55 lat, SD: 3,078). Średnia stażu pracy: 15 lat (min. 1 rok, max. 35 lat, SD: 5,623). Większość ankietowanych posiadała wykształcenia wyższe: 93 ankietowane (84%). Sondaż diagnostyczny, udział w badaniach dobrowolny, autorski, anonimowy kwestionariusz. Analiza statystyczna: test U Manna-Whitneya, p<0,05.
Wyniki. 30% badanych wiedziało, że aktem prawnym regulującym zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek jest Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z 2011 r. (p<0,398). Większość badanych (72%) znała datę uchwalenia aktualnie obowiązujących ustaw pielęgniarskich. Wykształcenie pielęgniarek miało wpływ na poziom wiedzy w tym zakresie – p<0,011. Większość (76%) znała definicję przewinienia zawodowego. Większość (58%) wskazywała Internet jako źródło wiedzy dotyczącej zasad ponoszenia odpowiedzialności prawnej.
Wnioski.
1. Poziom wiedzy nt. zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej był niewystarczający i wymaga uzupełnienia w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej praktyki zawodowej.
2. Poziom wykształcenia nie wpłynął na poziom wiedzy na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, należy więc zwrócić szczególną uwagę na realizację efektów kształcenia w zakresie prawa podczas studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
3. Pielęgniarki jako źródło wiedzy na temat odpowiedzialności zawodowej wskazywały Internet, dlatego też należy promować wiarygodne strony internetowe zawierające aktualne akty prawne.
4. Ze względu na nierównoliczność grup, badania powinny być kontynuowane celem weryfikacji wyników badań.


Abstract

Introduction. The knowledge of the legislation regulating the principles of professional responsibility is essential to provide safe nursing care.

Aim. The aim of the study was to assess the level of knowledge of nurses by the level of education.
Material and methods. 110 nurses of Specialist Hospital in Międzylesie. The mean age: 37 years (min. 22 and max. 55 years, SD: 3.078). Mean length: 15 years (min. 1 year, max. 35 years, SD: 5.623). Respondents with higher education degree: 93 nurses (84%). A voluntary and anonymous. diagnostic survey and a questionnaire developed by the authors. Statistical analysis: Mann-Whitney U test, p<0.05.
Results. 30% knew that the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of 2011 regulates the principles of professional responsibility of nurses. The level of education did not influence the level of knowledge of the study groups: p<0.398. 72% knew the dates when the Acts currently in force had been passed. The level of education of nurses did influence the level of their knowledge (p<0.011). 76% knew the definition of a professional offence. The Internet was the source of knowledge for most nurses (58%).
Conclusions.
1. The level of knowledge about the principles of professional responsibility was insufficient and required urgent supplementation.
2. The level of education nurses did not influence the level of knowledge. Special attention should be paid to law during Bachelor’s and Master’s degree programmes.
3. The Internet was the source of knowledge of professional responsibility for most nurses, reliable websites with legislative acts should be promoted.
4. The study should be continued in order to verify the results.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

odpowiedzialność zawodowa, poziom wiedzy, ustawa z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawa z dn. 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Keywords

professional responsibility, level of knowledge, nursing

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28