Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opinie pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych

Nurses opinions about patients’ spiritual needs

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 16-21

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/28


Krystyna Florek-Tarczoń, Urszula Romanowska

Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Streszczenie

Wstęp. Potrzeby duchowe stanowią ważny element opieki nad chorym. Problemy z uwzględnieniem duchowości pacjenta są czasem pomijane i nie uwzględniane w planowaniu opieki. W realizowaniu potrzeb duchowych nad chorym powinien uczestniczyć zespół terapeutyczny oraz osoby duchowne. Przepisy prawne regulują prawo chorego do opieki duszpasterskiej. Przygotowanie pielęgniarek do pomocy w zaspokajaniu potrzeb duchowych pacjentów jest ważnym elementem edukacji, przygotowującym do sprawowania opieki.

Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii pielęgniarek na temat potrzeb duchowych chorych oraz roli pielęgniarki w realizacji opieki duchowej.

Materiał i metodyka. Badaniem objęto 88 pielęgniarek pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego, aktualnie studiujących w PWSZ w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo, na studiach niestacjonarnych I stopnia (pomostowych) i II stopnia. Badania przeprowadzono w listopadzie 2013 roku. Ze względu na swoją specyfikę badania nie wymagały uzyskania zgody komisji bioetycznej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji. Wyniki opracowano ilościowo i odsetkowo, przedstawiając w poszczególnych tabelach.

Wyniki badań. Zdecydowana większość badanych (76,1%) uważa, że potrzeby duchowe chorych są najczęściej pomijane w opiece nad chorym. Ankietowani studenci (98,9%) stwierdzili, że pielęgniarka powinna brać udział w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb duchowych pacjentów. W miejscu pracy badanych, zdaniem zdecydowanej większości respondentów (80,7%), nie zbiera się informacji od chorych dotyczących ich światopoglądu i potrzeb duchowych.

Wnioski. Badania wykazały, że:

1. Potrzeby duchowe chorych są najczęściej pomijane w opiece nad chorym.

2. Pielęgniarki powinny brać udział w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb duchowych pacjentów.

3. W placówkach opieki zdrowotnej nie są zbierane informacje dotyczące światopoglądu i potrzeb duchowych chorych. 


Abstract

Introduction. The patient’s spiritual needs are an important part of providing hospital care. Health care providers often fail to take the patient’s spirituality into consideration. The patients’ religious needs are often ignored and omitted while preparing care plans. These issues should be looked at by both the members of therapeutic teams and religious ministers. The Polish law regulates allows patients to have access to religious care. Preparing nurses to assist in realizing is an important part of education preparing to care.

Aim. The aim of the study was to elicit nurses’ opinions about the patients’ spiritual needs and the role of nurses in the implementation of spiritual care.

Material and method. The study included 88 nurses working in health care sector in the province of Malopolska, currently studying at Higher Vocational School in Tarnow majoring in nursing through part-time first-cycle studies (bridging) and the second-cycle studies. The study was conducted in November 2013. Due to its specificity, it has not required obtaining any approval papers from the Bioethical Committee. The authors conducted the study using a diagnostic survey with a questionnaire of their own making.

Results. A vast majority of the respondents (76.1%) believe that the spiritual needs of patients are often ignored by health care providers. Some 98.9% of students (participants in the study) stated that nurse should actively participate in identifying and meeting spiritual needs of patients. According some 80.7% of the participants, most employers do not gather any information regarding the patients’ worldview or religious needs.

Conclusions. Studies have shown that:

1. Spiritual needs of patients are rarely included in care plans.

2. Nurses should participate in identifying and meeting spiritual needs of patients.

3. Health care institutions rarely collect any information about the worldview and spiritual needs of their patients.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarka, chory, opieka, duchowość

Keywords

nurses, the ill, spirituality, care

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31