Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Doniesienie wstępne kulturowej adaptacji i walidacji psychometrycznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki

Cultural adaptation and psychometric validation of the Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) – a preliminary report

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 22-27

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/29


Magdalena Brodowicz, Danuta Zarzycka

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Cel pracy. Celem badania była adaptacja oraz określenie rzetelności wewnętrznej Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki opracowanej do oceny rozwoju kompetencji studentów (Holistic Nursing Competence Scale). W skład skali wchodzą dwa obszary tematyczne. Pierwszy obszar pytań bada postępowanie w życiu codziennym (podskala 1-7), drugi ocenia kompetencje pielęgniarskie (podskala 1-29). Zgodnie ze wskazaniem autora skali, może ona być stosowana do badania rozwoju kompetencji pielęgniarskich nie tylko studentów pielęgniarstwa, ale również pozwala na ocenę kompetencji zawodowych już pracujących pielęgniarek.

Metoda. Badaniem objęto w sumie 103 studentów pielęgniarstwa pierwszego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Analiza statystyczna, testy: test alfa Cronbacha, analizę czynnikową, test W-Kendalla, test U Manna-Withneya.

Wyniki. Badania wykazały, że zastosowana procedura adaptacyjna pozwala na wykazanie, że adaptowana skala spełnia kryteria psychometryczne na akceptowanym poziomie. Dwa obszary wchodzące w skład Skali Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki cechuje wysoka rzetelność. Współczynnik α Cronbcha dla podskali wyniósł A 0,921, natomiast dla podskali B 0,962. Trafność kryterialną The Holistic Nursing Competence Scale (HNCS) określono korelując ocenę kompetencji badanych ze skalą Ascent to Nursing Competence Scale (ACS).

Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, że polskojęzyczna wersja narzędzia badawczego: Holistic Nursing Competence Scale to proste w użyciu i skutecznie różnicujące podmioty badane narzędzie diagnostyczne służące do oceny rozwoju kompetencji pielęgniarskich. Struktura dwuczłonowa została potwierdzona przez analizę czynnikową. Skala HNCS (podskala 1-7), kompetencje pielęgniarskie (podskala 1-29), mogą znaleźć zastosowanie w badaniach oryginalnych i replikacyjnych oraz wspomagać monitorować ocenę rozwoju efektów kształcenia studentów pielęgniarstwa.


Abstract

Aim. The aim of the study was the adaptation and validation of a scale designed to assess the development of nursing competence for nursing students (Holistic Nursing Competence Scale) – its name in Polish: Skala Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki. The scale consists of two areas. The first area of questions looks at daily activities (1-7), the second assesses the competence of nurses (1-29). According to the indication of the author’s scale, it can be used for studying the development of nursing competencies not only in nursing students, but also in working nurses.

Method. The study involved a total of 103 first year nursing students of the graduate program at the Medical University of Lublin.

Results. The study showed that the adaptive procedure described in this study allows one to demonstrate that the adapted psychometric scale meets the criteria at an acceptable level. Two areas involved in the Competence Scale holistic nurses have a high Criterion validity and reliability.

Conclusions. The study indicates that the Polish language version of Holistic Nursing Competence Scale is easy to use and proves effective in differentiating subjects. This diagnostic tool proves great in evaluating the development of nursing competence. Both subscales adapted the following tools: management in everyday life (scale, 1-7), the competence of nursing (scale, 1-29), can be used in the original study and replication monitor and support the development of a system assessing the results of nursing students’ learning.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo, pielęgniarstwo holistyczne, kompetencje, kompetencje zawodowe, Skala Kompetencji Holistycznych Pielęgniarki

Keywords

nurse, professional competence, Holistic Nursing Competence Scale

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31