Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Ocena osiąganych efektów kształcenia przez studentów kierunku Położnictwo na studiach niestacjonarnych II stopnia

Evaluation of learning outcomes achieved by Midwifery students at part-time studies of the second degree

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 28-34

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/30


Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Cel. Analiza spójności w ocenie osiągnięć studentów z przedmiotów kończących się egzaminem i objętych programem kształcenia na kierunku Położnictwo na studiach niestacjonarnych II stopnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM).

Materiał i metody. Dane egzaminacyjne 231 studentów kierunku Położnictwo, którzy podjęli studia niestacjonarne II stopnia w WUM w latach 2007-2012. Analizie retrospektywnej poddano wyniki kształcenia z ośmiu przedmiotów, które kończyły się egzaminem. Do określenia trendów w ocenianiu studentów w kolejnych latach użyto nieparametrycznego testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Szacowanie zgodności oceniania dla kolejnych przedmiotów egzaminacyjnych określono za pomocą współczynnika Kendalla. Ocenę wewnętrznej trafności pomiaru edukacyjnego określano na podstawie wyników analizy interkorelacji oraz wielowymiarowej analizy regresji.

Wyniki. Analiza wewnętrznej spójności oceniania studentów w kolejnych latach wykazała, że dla zdecydowanej większość z badanych przedmiotów nie zaobserwowano jednolitości w ocenianiu osiągnięć studentów (test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, p < 0,005). Dla kolejnych zakresów kształcenia stwierdzono niedostateczny poziom zgodność pomiaru edukacyjnego (współczynnik Kendalla = 0,11). Oszacowanie trafności w analizie interkorelacji wskazuje, że dla ośmiu badanych przedmiotów istnieją pozytywne zależności między wynikami kształcenia studentów z poszczególnych obszarów kształcenia. Potwierdzenie powyższych zależności uzyskano także w analizie regresji.

Wnioski. Niski stopień zgodności oceniania osiągnięć studentów w kolejnych latach świadczy o niedostatecznej spójności systemu pomiaru efektów kształcenia. W przyszłości ważnym elementem ewaluacji systemu oceniania powinna być analiza prognostyczna, w której można by uwzględnić zmienne zależne związane z losami absolwentów.


Abstract 

Aim. An analysis of consistence in evaluating students’ achievements in subjects completed with an exam and included in the curriculum at the department of midwifery of part-time studies at Medical University of Warsaw (MUW).

Materials and methods. The authors used examination data of 231 subjects, part-time midwifery students of the second degree at MUW between the years 2007-2012. A retrospective analysis was used for analyzing students’ achievements and learning results in eight subjects completed with an exam.

In order to determine the trends in evaluating students in consecutive years, a non-parametric ANOVA Kruskal-Wallis rank test was used. Assessing the subsequent compliance of evaluation of exam subjects was performed using Kendall coefficient. Evaluation of internal validity of educational measurement was established on the basis of inter-correlation analysis and multi-dimensional regression analysis.

Results. An analysis of internal compliance in evaluating students in subsequent years showed that for the vast majority of the studied subjects there was no consistency in evaluating students (Kruskal-Wallis rank ANOVA test, p < 0.005). For subsequent ranges of education, an insufficient level of educational measurement was found (Kendall coefficient = 0.11). Evaluating accuracy in the analysis of inter-correlation shows that for the eight studied subjects there are positive dependencies between the results of teaching students in individual areas of education. Confirmation of the above dependencies was also obtained in the analysis of regression.

Conclusions. Low level of compliance in evaluating students in subsequent years proves that there is insufficient cohesion within the system of measuring the learning outcomes. Prognosis analysis which would include the dependent variables connected with the future of graduates should be an important element of educational system evaluation in the future. 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

położnictwo, pomiar edukacyjny, szkolnictwo wyższe

Keywords

midwifery, educational measurement, graduate education

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31