Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The preparation of a selected parents population to take care of the child with asthma

Przygotowanie wybranej populacji rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z astmą oskrzelową

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 35-40

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/31


Teresa Olszańska1, Jolanta Witanowska2, Beata Jarecka3

1 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny/ School of Health Sciences Medical University of Silesia in Katowice
2 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra Pediatrii w Bytomiu Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny/ Department of Pediatric Nursing in Bytom School of Health Sciences Medical, University of Silesia in Katowice
3 Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny/ Chair and Department of Pediatrics in Bytom, School of Health Sciences Medical University of Silesia in Katowice

Abstract

Aim of the Study. Asthma is considered as an increasingly frequent chronic disease affecting children and adults. Both the treatment processes and the overall progress in child treatment are hugely dependent on healthcare quality, as well as parents’ engagement.
Material and Methodology. The aim of the research was to look into the major problem concerning daily care and raising the awareness among parents of asthma in children. A questionnaire was handed out to parents of children diagnosed with asthma. The research was conducted at the Provincial Centre of Paediatrics “Kubalonka” in Istebna. The survey group consisted of 103 parents. The correlation and differences between groups were defined using the ANOVA analysis. The statistical analysis was conducted with STATISTICA 10.0.
Results. The findings of the study show that parents have sufficient knowledge about asthma and they tend to take the right measures aimed at eliminating allergens. Yet, there is a need to broaden the parents’ knowledge in the following fields: observation, early diagnosis, procedures in case of an exacerbation of the disease, as well as performing some breathing exercises.
 

Streszczenie

Cel pracy. Astma oskrzelowa jest najczęstszą chorobą przewlekłą dzieci i młodzieży. Przebieg i postęp w leczeniu choroby dziecka zależy w równej mierze od jakości opieki medycznej, jak i od działań rodziców

Materiał i metodyka. Celem badań było określenie najważniejszych problemów pielęgnacyjnych i edukacyjnych rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z astmą oskrzelową. Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skierowanych do rodziców dzieci diagnozowanych w kierunku astmy oskrzelowej. Badania ankietowe obejmowało grupę 103 rodziców. Korelacje i różnice między grupami określono za pomocą analizy wariancji Anova. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10.0.

Wyniki. Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na stwierdzenie, iż wiedza rodziców na temat astmy oskrzelowej jest zadowalająca, a ich postępowanie w zakresie eliminowania alergenów jest właściwe. Natomiast w zakresie umiejętności obserwacji, wczesnego rozpoznania, postępowania w zaostrzeniu choroby i w wykonywaniu ćwiczeń oddechowych wiedza rodziców wymaga uzupełnienia.

 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

astma oskrzelowa, opieka, dziecko, edukacja rodziców

Keywords

bronchial asthma, care, child, parents education 

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31