Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego – opinia młodzieży

Nursing as a profession of public trust - young people’s opinion

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 46-50

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/33


Katarzyna Kocka¹, Agnieszka Bartoszek¹, Monika Owczarska², Barbara Ślusarska¹

1 Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Profesja pielęgniarska, jako zawód zaufania publicznego, poddawana jest ciągłej ocenie odbiorców pielęgniarskich usług, z uwagi na charakter wykonywanych działań, pełnionych funkcji, ponoszonej odpowiedzialności oraz obowiązujących norm moralno-etycznych. Jakość i efekty działań pielęgniarskich wpływają na formowanie opinii społecznej o całej grupie zawodowej. Istotny jest także sposób postrzegania tego zawodu wśród ludzi młodych ze względu na podejmowanie decyzji związanych z wyborem kierunku kształcenia. 
Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii młodzieży na temat pielęgniarstwa jako zawodu zaufania publicznego.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono wśród 116 uczniów lubelskich szkół średnich i studentów wyższych uczelni niemedycznych. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizy statystycznej dokonano w oparciu o metodę Pareto, która umożliwia uporządkowanie zebranych danych pod względem wybranych kryteriów.
Wyniki. Wszyscy ankietowani byli zdania, że zawód pielęgniarki ma duże znaczenie społeczne i jest potrzebny ze względu na charakter realizowanych zadań zawodowych. Większość respondentów twierdziła, że zawód pielęgniarki cieszy się zaufaniem społeczeństwa i w związku z powyższym powinien znajdować się w grupie zawodów zaufania publicznego. Wyniki badań i przeprowadzona analiza metodą Pareto wykazała, że najważniejszymi cechami warunkującymi zaufanie społeczne w zawodzie pielęgniarki są: opiekuńczość, odpowiedzialność, profesjonalizm, troskliwość, empatia, cierpliwość i komunikatywność.

Wnioski. W opinii badanej młodzieży zawód pielęgniarki cieszy się zaufaniem i wpisuje się w grupę zawodów zaufania publicznego. Czynnikami determinującymi pozycję społeczną pielęgniarek są: wykształcenie, wynagrodzenie, odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka oraz uznanie pacjentów. 


Abstract

Introduction. Introduction. Nursing as a profession of public trust is being continuously evaluated by the recipients of nursing services due to the nature of their activities, functions, the responsibility and the applicable moral and ethical standards. The quality and effects of nursing activities have an impact on the public opinion about the entire group of nursing professionals. The perception of this profession among young people is also crucial with regard to their educational choices. 

Aim of the Study. The objective of the study has been to identify the opinions of young people on nursing as a profession of public trust.
Material and Methodology. The study was carried out among 116 students of secondary schools and non-medical higher education institutions in Lublin. The diagnostic survey research method was applied with the use of the questionnaire prepared by the author. The statistical analysis was performed based on the Pareto method, which allows arranging the collected data according to the selected criteria.
Results. All the surveyed were of the opinion that the nursing profession holds a great social significance and is needed due to the nature of the performed professional tasks. Most of the respondents claimed that nursing enjoys public trust and therefore should belong to the group of professions of public trust. The survey results and the analysis carried out using the Pareto method have demonstrated that the major characteristics conditioning public trust are a caring attitude, responsibility, professionalism, attentiveness, empathy, patience and communicativeness.
Conclusions. According to the surveyed young people, nursing enjoys trust and belongs to professions of public trust. The factors determining the social position of nurses are: education, remuneration, responsibility for the life and health of other people and appreciation among patients.

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo, zawód zaufania publicznego, młodzież, opinie

Keywords

nursing, profession of public trust, young people, opinions

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31