Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Astma u dzieci – aktualne rekomendacje i zalecenia edukacyjne dla pielęgniarek

Asthma in children - current recommendations and education options for nurses

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 52 3/2015, 54-59

DOI: 10.12923/p21w-2015-3/35


Anna Bodajko-Grochowska1,2, Anna Bednarek3, Ewa Markut-Miotła1,3

1 Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wstęp. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się transformacja kształcenia w zawodach pielęgniarek i położnych mająca na celu dostosowanie polskich regulacji prawnych do dyrektyw obowiązujących we wspólnocie. Jednym z nich jest obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji tej grupy zawodowej oraz uaktualnienia zdobytej ogólnej i specjalistycznej wiedzy medycznej. Kompetencje zawodowe oraz interpersonalne mają istotne znaczenie zwłaszcza w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym. Spośród zadań i czynności zawodowych wykonywanych przez pielęgniarkę pediatryczną najbardziej znaczące są działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencyjne, które odgrywają kluczową rolę w procesie terapeutycznym małego pacjenta.
Cel pracy. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy i wytycznych związanych z procesem diagnostyki, leczenia i profilaktyki najczęstszej choroby przewlekłej u dzieci, jaką jest astma oraz omówienie możliwych działań opiekuńczych i edukacyjnych wobec pacjentów z tym schorzeniem.

Abstract

Introduction. Poland’s accession to the European Union led to huge alterations in the way the professions of a nurse or midwife are being perceived. Such changes were obligatory, since the Polish legal regulations should have complied with those issued by the EC. Nurses are expected to permanently upgrade their skills as well as keep their general and occupational knowledge up to date. Possessing both professional and interpersonal skills is particularly important for providing care to a chronically ill child. The most crucial activities performed by nurses/midwives include educational and preventive actions, since they play a great role in the therapeutic process of a pediatric patient.

Aim. The aim of the article was to describe the current knowledge and recommendations of diagnosis, treatment and prevention of the most common chronic diseases in children, such as asthma. The study also discusses available forms of nursing care provided to children with asthma.

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

astma, dzieci, edukacja, pielęgniarka, profilaktyka

Keywords

asthma, children, education, nurses, prevention

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31