Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP w świetle medycznych modeli komunikacyjnych

Moral values contained in the code of professional ethics of nurses and midwives in Poland in the light of medical communication models

Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 53 4/2015, 103-108

DOI: 10.12923/p21w-2015-4/59


Marta Szabat

Zakład Filozofii i Bioetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Streszczenie

Wprowadzenie. Praktyczna realizacja wartości moralnych zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP [chodzi m.in. o szacunek dla pacjenta, dbanie o jego godność, intymność, rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych itp.] jest nieodłącznym elementem praktyki zawodowej i wiąże się z wyborem określonego, indywidualnie dopasowanego, modelu komunikacji z pacjentami. Komunikacja zaś istotnie wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej.

Cel pracy. Ocena możliwości realizacji wartości moralnych zawartych w kodeksie etyki zawodowej w ramach poszczególnych modeli komunikacyjnych [pod uwagę wzięte zostaną następujące modele: biomedyczny, holistyczny, humanistyczny]. Materiał i metodyka. Metoda hermeneutyczna, zgodnie z którą poprzez analizę porównawczą treści KEZPiP RP z założeniami określonych modeli komunikacyjnych potwierdza przekonanie, że to na relacji z drugim człowiekiem potrzebującym i chorym pielęgniarstwo powinno budować inne kompetencje zawodowe oparte na specjalistycznej wiedzy medycznej.

Wyniki. Model biomedyczny znajduje bardzo słabe odzwierciedlenie w kodeksie etyki zawodowej. Najlepszym wyrazem wartości moralnych są modele: humanistyczny i holistyczny. W modelu humanistycznym możliwe jest zaangażowanie w relację z pacjentem, przyjęcie postawy empatycznej, wprowadzenie do wywiadu elementów rozmowy – odniesienie do Części Szczegółowej z Kodeksu, I. Pielęgniarka/położna a pacjent, pkt 1-2, 7-8. W modelu holistycznym personel pielęgniarski i pacjent są dla siebie nawzajem partnerami a ich relacje opierają się na odpowiedzialności, dojrzałości, poszanowaniu godności i autonomii. Wymienionym założeniom odpowiada pkt 3-6, 9 z Części szczegółowej, I. Pielęgniarka/Położna a pacjent.

Wnioski. Wartości moralne zawarte w treści Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP mogą być realizowane najpełniej w modelu humanistycznym i holistycznym.


Abstract

Introduction. The practical realization of moral values contained in the code of professional ethics for nursing (such as: respect for the patient, care for their dignity, intimacy, reliable completion of professional duties) is an integral part of nurses’ professional practice and involves picking a specific, individually tailored model of communicating with patients. Appropriate communication significantly affects the quality of nursing care.

Aim. Assessment of the feasibility of moral values contained in the code of professional ethics in the context of individual models of communication (taking into account the following models: biomedical, holistic, humanistic).

Material and Methodology. Hermeneutical method, whereby through a comparative analysis of the content of the code of professional ethics for nurses and midwives in Poland with the assumptions of specific communication models confirms the theory that a relationship between nursing staff and patients may become a basis for building nursing professional competence based on medical expertise.

Results. The biomedical model is rarely referred to in the code of professional ethics. The best expressions of moral values are the humanistic and holistic models. In the humanistic model, nursing staff can have a relationship with a patient and can demonstrate an empathetic attitude as well as introduce elements of conversation to the interview – a reference to the Special Parts of the Code, I. Nurse/midwife and patient, paragraphs 1-2, 7-8. In the holistic model, nursing staff and the patient are one another’s partners and their relationships are based on responsibility, maturity, respect for dignity and autonomy. This assumption corresponds to the point 3-6, 9 of the Special Parts of the Code, I. Nurse/midwife and patient.

 

Conclusions. The moral values contained in the text of the code of professional ethics for nurses and midwives in Poland can be realized most fully in humanistic and holistic models. 

Pliki do pobrania

Słowa kluczowe

etyka, komunikacja, odpowiedzialność

Keywords

ethics, communication, responsibility

Kalendarium

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30