Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The youth are coming. A new image of female and male nurses

To idzie młodość. Nowy wizerunek pielęgniarek i pielęgniarzy

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 11-16

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0022


Marzena Sobczak, Anna Skuzińska

Elbląska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna

Abstract

Aim. The aim of this research study was to determine the level of social competence of nursing students basing on the example of the first-year students of Elblag University of Humanities and Economy. Additionally, the aim was to find out why candidates choose nursing studies.
Material and methods. 217 nursing students starting their education at Elblag University of Humanities and Economy between the years 2013 and 2015 participated in the research. In order to conduct the research, the authors used a survey. The research tools included the questionnaires: the authors’ questionnaire, the questionnaire of empathy compiled by M. Kaźmierczak, M. Plopa, S. Retowski, and the questionnaire of assertive behaviour compiled by M. Sobczak basing on “Assertiveness Map” included in Maria Król-Fijewska’s book.
Results. Students of different years differ substantially as far as the level of empathy and assertiveness is concerned. People who have no nursing-related education show a much higher level of assertiveness than the people who have a similar medical profession. The substantial statistical differences between the female and male students taking part in the research were observed as far as the subscales of the questionnaire of empathy is concerned. The most common reason for choosing the studies was the need to help other people, job security and a conscious choice of having another profession.
Conclusions. People who decide to study nursing do not fully reflect the contemporary image of a nurse. The various reasons for choosing that particular profession, different resources of social competence of those who enter the profession may make them perceive nursing and its problems in a different way from the one that is present nowadays. The issues of becoming familiar with the new image of Polish female and male nurses, the way in which they start their professional life become a challenge which may change the image of the profession itself.

Streszczenie

Cel pracy. Główny cel niniejszej pracy stanowiło określenie poziomu kompetencji społecznych studentów pielęgniarstwa na przykładzie studentów I roku Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz odpowiedź na pytanie jakie motywy skłaniają adeptów zawodu do podjęcia studiów.

Materiał i metodyka. W badaniu uczestniczyło n=217 studentów pielęgniarstwa I roku Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej rozpoczynających naukę w latach 2013-2015. Do przeprowadzenia badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzia badawcze stanowiły kwestionariusze ankiet: kwestionariusz autorski, Kwestionariusz Wrażliwości Empatycznej autorstwa M. Kaźmierczak, M. Plopa, S. Retowski oraz Kwestionariusz Zachowań Asertywnych autorstwa M. Sobczak opracowany w oparciu o „Mapę asertywności” zawartą w książce Marii Król-Fijewskiej.

Wyniki. Studenci poszczególnych roczników różnią się istotnie w poziomie empatii i asertywności. Osoby nie posiadające dotychczas zawodu medycznego wykazują się istotnie wyższym poziomem asertywności niż osoby posiadające już inny zawód medyczny. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w podskalach kwestionariusza Wrażliwości Empatycznej między badanymi studentkami i studentami. Najczęściej wskazywanym motywem podjęcia studiów przez badanych była pomoc innym oraz pewność zatrudnienia i świadomy wybór posiadania drugiego zawodu.
Wnioski. Osoby podejmujące studia na kierunku pielęgniarstwo nie w pełni wpisują się w aktualnie funkcjonujący wizerunek pielęgniarek. Zróżnicowane motywy podejmowania nauki, inne zasoby kompetencji społecznych przystępujących do zawodu osób mogą sprawić, że ich spojrzenie na pielęgniarstwo i jego problemy będzie inne niż funkcjonujące dzisiaj. Kwestia poznania nowego oblicza polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, sposób w jaki wejdą w życie zawodowe staje się więc wyzwaniem, które może zmienić także obraz samego zawodu.

Słowa kluczowe

pielęgniarstwo, empatia, asertywność

Key words

nursing, empathy, assertiveness

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28