Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo w sytuacji bezdomności w Polsce

Nursing in front of homeless problem in Poland

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 23-28

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0024


Szymon Raszka1, Grażyna Franek2, Zofia Nowak-Kapusta3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wydział Nauk o Zdrowiu w Bielsku-Białej. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
3 Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Wprowadzenie. W swojej pracy zawodowej pielęgniarka niejednokrotnie staje wobec pacjenta bezdomnego i dylematu o sens pomocy komuś kto de facto tę pomoc najczęściej marnuje. Niemniej misja tego zawodu wymaga, aby w każdym pacjencie widzieć człowieka potrzebującego pomocy. Bezdomność jest naznaczona szeregiem stereotypów i marginalizacją, które często ciężko jest w sobie przełamać i świadczyć swoje usługi na najwyższym poziomie. 
Cel pracy. Zarysowanie zjawiska bezdomności i określenie roli pielęgniarki pracującej z pacjentem bezdomnym. Materiał i metodyka. W analizie wykorzystano głównie rodzimą literaturę przedmiotu autorstwa wybitnych teoretyków i badaczy tego tematu. Wykorzystano również dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto zebrany materiał ubogacony został osobistym doświadczeniem pracy z bezdomnymi jednego z autorów opracowania.

Wyniki. W analizowanej literaturze przedmiotu szukano odpowiedzi na pytania: Jakie są przyczyny bezdomności? Jaka jest patologia bezdomności? Czym charakteryzuje się pacjent bezdomny? Jaka jest rola zawodowa pielęgniarki pracującej z bezdomnymi? Rola pielęgniarstwa w tym środowisku bywa kluczowa i wymaga od człowieka wszechstronnego wykształcenia. Pielęgniarka jest nieraz jedyną osobą, która może udzielić fachowej pomocy medycznej oraz terapeutycznej bezdomnemu. Może wtedy polegać jedynie na własnych umiejętnościach i kompetencjach, doświadczając niejednokrotnie uczucia bezradności. Niniejsze opracowanie ma pomóc w zrozumieniu istoty bezdomności tak, aby sama bezdomność stała się dodatkowym przyczynkiem do niesienia pomocy. 


Abstract

Introduction. A nurse in her profession meets different kind of people from all society levels. Not once she stands in front of a homeless patient and the dillemma about the sense of helping, which indeed is often “wasted”. Nonetheless the mission of this profession demands the need of seeing a human being in every patient who needs help. Homelessness is marked with a number of

stereotypes and marginalisation which is very hard to overcome by oneself and provide the services on the highest level.
Aim. The aim of this work is to outline the cause of homelessness and to set out the role of nurse working with a homeless patient. Material and methods. In the analysis has mainly been used Polish literature of the subject written by distinguished theoreticians and researchers of this matter. There has also been used data from Central Office of Statistics. In addition, this work has been enriched by personal work experience with the homeless by one of the authors.
Results. In the analysed literature an answer was being looked for following questions: What are the causes of homelessness? What are the ills of homelessness? What is the characteristic of a homeless patient? What is the -professional role of the nurse working with homeless? The role of nursing, in this society, is essential and it demands wide Education. The nurse is sometimes the only person who can provide professional medical and therapeutical help to the homeless. One can rely only on its own abilities and skills, experiencing very often a feeling of helplessness. Following work should help in understanding the essence of homelessness in the way that homelessness itself becomes an extra reason to bring help.

Słowa kluczowe

bezdomność, przyczyny bezdomności, patologia bezdomności, rola zawodowa pielęgniarki

Key words

homelessness, causes of homelessness, ills of homelessness, a professional role of nurse 

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28