Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Opieka nad pacjentem z chorobą serca i naczyń – studium przypadku oparte na ICNP®

The care of a patient with cardiovascular disorders - a case study based on ICNP®

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 39-42
DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0027

Hanna Grabowska, Magdalena Katanowska

Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby układu krążenia pozostają nadal głównym zagrożeniem życia Polaków i stanowią jedną z kluczowych przyczyn absencji chorobowej, hospitalizacji oraz niepełnosprawności. W profesjonalnym pielęgnowaniu osób dotkniętych chorobami serca i naczyń należy uwzględnić działania obejmujące wszystkie sfery życia pacjenta, ze szczególnym uwypukleniem profilaktyki powikłań oraz interwencji umożliwiających chorym sprawowanie samokontroli i samoopieki, a ich bliskim – opieki nieprofesjonalnej.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobami serca i naczyń, z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej.
Materiał i metody. W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku oraz analizą piśmiennictwa. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2015 roku w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na jego przeprowadzenie uzyskano pisemną zgodę pacjenta.
Wyniki. W procesie pielęgnowania chorego wykorzystano frazy opisujące „gotowe” diagnozy i interwencje pielęgniarskie zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®. W planie opieki uwzględniono diagnozy pielęgniarskie: zaburzony układ sercowo-naczyniowy, zmienione ciśnienie krwi, ból, duszność wysiłkowa, obrzęk obwodowy, zaburzony sen, ryzyko zakażenia, otyłość, brak wiedzy o chorobie/ niska samokontrola.
Wnioski. Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami serca i naczyń bazujący na terminologii referencyjnej ICNP® w pełni odzwierciedla kluczowe problemy chorego i zakres podejmowanych przez pielęgniarki interwencji.

Abstract

Introduction. Cardiovascular diseases still remain the chief life-threatening condition in Poland . They are one of the main causes of sickness absences at work, as well as reasons for hospitalization and disabilities. The professionals responsible for providing nursing services to people suffering from cardiovascular diseases should take into account the activities addressing all spheres of patient’s life. Most attention should be paid to preventing complications, as well as interventions enabling both the patients to perform selfmonitoring and self-care and their relatives to provide unprofessional care.
Aim. The aim of this work was to formulate a nursing care plan for a patient suffering from cardiovascular diseases, using the International Classification for Nursing Practice.
Material and methods. For the purpose of this article, an individual case study method and literature analysis were used. The research was conducted in November 2015 at the Clinic of Hypertension and Diabetes of the University Clinical Centre at the Medical University of Gdańsk. Written consents were obtained from every patient.
Results. In the process of providing nursing care to the patients, phrases describing “ready” diagnoses and nursing interventions included in the International Classification for Nursing Practice (ICNP®) were used. The care plans included the following nursing diagnoses: impaired cardiovascular system, altered blood pressure, pain, functional dyspnea, peripheral edema, impaired sleep, risk of infection, obesity, lack of knowledge about the disease/ poor self-control.
Conclusions. The plan of nursing care for patients with cardiovascular diseases was based on the ICNP® reference terminology that fully reflects the key problems of the patient and the scope of interventions made by nurses.

Słowa kluczowe

diagnoza pielęgniarska, klasyfikacja, opieka pielęgniarska, choroby sercowo-naczyniowe

Key words

nursing diagnosis, classification, nursing care, cardiovascular diseases

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28