Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Czy w opiece pielęgniarskiej sprawowanej nad chorym z zapaleniem płuc można zastosować ICNP®?

Can ICNP® be used in the nursing care of a patient with pneumonia?

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 43-49
DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0028

Hanna Grabowska

Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Rada ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ w Warszawie

Streszczenie

Wprowadzenie. W codziennej praktyce zawodowej można wykorzystać, rekomendowany przez wiele organizacji i towarzystw, międzynarodowy standard terminologii pielęgniarskiej, zawarty w klasyfikacji ICNP®, ułatwiający pielęgniarkom wybór właściwych diagnoz i interwencji pielęgniarskich.
Cel pracy. Cel pracy stanowi próba ukazania możliwości wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w pielęgnowaniu chorych z zapaleniem płuc. Zapalenie płuc stanowi proces zapalny zlokalizowany w obrębie tkanki płucnej położonej obwodowo w stosunku do oskrzelika końcowego, prowadzący do nagromadzenia się komórek zapalnych i płynu wysiękowego w obrębie pęcherzyków płucnych, przegród międzypęcherzykowych i/lub w tkance śródmiąższowej płuc. U chorych pojawiają się najczęściej: kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym oraz objawy ogólnoustrojowe: gorączka, dreszcze, tachykardia, wzmożona potliwość, bóle mięśni i stawów, bóle głowy, uczucie zmęczenia, a czasami nudności, wymioty oraz biegunka. Powszechnymi w grupie pacjentów z zapaleniem płuc problemami pielęgnacyjnymi/ diagnozami są: duszność, zaburzony proces układu oddechowego, zaburzona drożność dróg oddechowych, gorączka, brak apetytu, ryzyko niewystarczającej ilości płynów, brak wiedzy o chorobie.
Podsumowanie. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej zawiera niezbędne terminy opisujące – kluczowe w opiece pielęgniarskiej nad chorym z zapaleniem płuc – diagnozy i interwencje pielęgniarskie.

Abstract

Introduction. The international standard for nursing terminology included in the ICNP®, recommended by many organizations and associations, can be used in the daily professional practice to facilitate the nurses’ selection of appropriate diagnoses and nursing interventions.
Aim. The aim of the study is an attempt to show the possibilities of using the International Classification for Nursing Practice (ICNP®) in the nursing care of patients with pneumonia. Pneumonia is an inflammatory process located within lung tissue situated peripherally in relation to the terminal bronchiole, leading to the accumulation of inflammatory cells and an exudate within alveoli, interalveolar septa and/or in the interstitial lung tissue. Usually, patients experience: cough, shortness of breath, pleuritic chest pain, and systemic symptoms: fever, chills, tachycardia, increased sweating, muscle and joint pain, headaches, fatigue, and sometimes nausea, vomiting and diarrhoea. Common nursing problems/diagnoses in the group of patients with pneumonia are: dyspnea, impaired respiratory system process, impaired airway clearance, fever, lack of appetite, risk for hypovolemia, lack of knowledge about the disease.
Summary. The International Classification for Nursing Practice contains the most basic terms describing nursing diagnoses and interventions that are crucial in providing nursing care to patients with pneumonia.

Słowa kluczowe

zapalenie płuc, klasyfikacja, opieka pielęgniarska, diagnoza pielęgniarska

Key words

pneumonia, classification, nursing care, nursing diagnosis

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28