Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczych na potrzeby postępowania sądowego

Decisions on the type and range of care services for the purposes of court proceedings

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 3(56)/2016, 50-54
DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0029

Rafał Patryn1, Irena Wrońska2, Regina Lorencowicz3, Cezary Łuckiewicz4,
Grzegorz Nowicki5, Renata Domżał-Drzewicka5, Renata Krzyszycha6

1 Zakład Etyki i Filozofii Człowieka WNoZ UM w Lublinie
2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa WNoZ UM w Lublinie
3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego WNoZ UM w Lublinie
4 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej WNoZ UM w Lublinie
5 Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego WNoZ UM w Lublinie
6 Zakład Dietetyki Klinicznej WNoZ UM w Lublinie

Streszczenie

Artykuł 4. ust. 1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, określa, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności jak przytacza punkt 6, na orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Warte jest zaznaczenie i podkreślenie faktu określającego ustawową możliwość orzekania przez pielęgniarkę, rozumianego jako możliwości wyrażenia profesjonalnej opinii związanej ze specjalistycznymi czynnościami zawodowymi. W opracowaniu będzie zaprezentowana i omówiona opinia, która powstała w nawiązaniu do przytoczonego artykułu.
Opinia dotyczy postępowania związanego z zakresem, rodzajem i sposobem wykonywania czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych nad pacjentem – powodem, który domaga się odszkodowania od podmiotu leczniczego. Opracowany dokument był wykorzystany przez sąd powszechny w toczącym się postępowaniu cywilnym. Stworzony opis przybrał postać modelu postępowania opiekuńczopielęgnacyjnego w którym została określona specyfika, zadania i czas profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leżącym.
Zaznaczenia wymaga fakt wzrastającej roli zawodowej pielęgniarek, które swoją wiedzę i umiejętności, mogą angażować w tworzenie orzeczeń, opinii, standardów postępowania na potrzeby różnych instytucji, czy występować w charakterze ekspertów. Stworzona na potrzeby postępowania sądowego opinia, swym zakresem może być stosowana w podobnych czy zbliżonych przypadkach, co może ją sytuować jako źródło wiedzy medycznej w sytuacji zalecanego i pożądanego zakresu czynności opiekuńczych sprawowanych przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

Abstract

Article 4, (1) Act of 15 July 2011 on the Professions of Nurse and Midwife specifies that the profession of a nurse encompasses providing health services. Point 6 specifies the kind and scope of attendance benefits, both for the patient and the care provider. It needs emphasizing that there is a statutory possibility of determining these benefits by nurses, understood as an opportunity to express a professional opinion related to specialized professional activities. This very study will both present and discuss an opinion that was created as a reference to the quoted article. The opinion is related to the scope, types and methods of performing nursing activities for the patient-plaintiff looking to receive a compensation from a healthcare entity. The document created during the process was used by the general court in the pending civil proceeding.

The description that was created took the form of an established standard of care. It defines the specificity, tasks and the amount of time that every nurse needs to spend caring for a patient who is bed-bound. The opinion was created to be used during court proceedings and can be applied to similar cases. This may establish it as a source of medical knowledge in case of recommended and desired scope care exercised by nurses, physiotherapists and paramedics.

Full TeXT

Słowa kluczowe

orzekanie, opinia, pielęgniarki, prawo, opieka

Key words

adjudication, opinion, nurses, law, care

Kalendarium

Luty 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28