Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The quality of life of patients with chronic pain, hospitalized in conservative treatment wards

Jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym hospitalizowanych w oddziałach zachowawczych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 18-27

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0033


Olga Bielan, Julia Gutowska, Mariola Ejdys

Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstract

Introduction. Pain is one of the most frequent human ailment. Not not only is it the first and often the only symptom of ongoing disease process, but also a warning of impending danger. According to the European epidemiological studies, it is estimated that chronic pain occurs in 19% of the population. This means that within a year this condition is diagnosed in 7 million patients in Poland.
Treatment of chronic pain is complicated due to the variety of its origin.
Aim. Influence of chronic pain in hospitalized patients on their daily quality of life.
Material and methods. The study included 80 patients with a chronic spinal pain syndrome. To evaluate the intensity of pain, the numerical scale (NRS), the verbal scale (VRS) and the abbreviated version of the McGill Questionnaire were used. To measure the quality of life, the SF-36 was used.
Results. The results of analysis of the collected material confirmed the impact of chronic pain on the quality of life of the hospitalized. Assessment of pain intensity decreased in the group of patients after one week of treatment. On the other hand, in assessing the overall perception of health, quality of life and its various dimensions, a difference between the two groups and the different stages
of the study was observed. Own study confirms the equivalence of psychosocial factors modulating the level of pain and the quality of life.
Conclusions. There is a relationship between pain intensity and the level of quality of life as well as its individual components before and after the treatment in patients with chronic spinal pain. Some significant changes between the variables were separated in the accepted stages of the study among people with chronic pain.

Streszczenie 

Wprowadzenie. Ból jest jedną z najczęściej odczuwanych dolegliwości ludzkich. Stanowi nie tylko pierwszy i często jedyny symptom toczącego się procesu chorobowego, ale i jest ostrzeżeniem przed grożącym niebezpieczeństwem. Według europejskich badań epidemiologicznych szacuje się, że ból przewlekły występuje u 19% populacji. Oznacza to, że w ciągu roku w Polsce schorzenie to jest diagnozowane u 7 mln pacjentów. Terapia bólu przewlekłego jest skomplikowana ze względu na dużą różnorodność jego pochodzenia.
Cel pracy. Ocena wpływu przewlekłego bólu u hospitalizowanych pacjentów na ich codzienną jakość życia.
Materiał i metodyka. Badaniem objęto 80 chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa hospitalizowanych w oddziałach zachowawczych szpitali w Olsztynie. Do oceny natężenia bólu zastosowano skalę numeryczną (NRS), skalę słowną (VRS) oraz skróconą wersję Kwestionariusza McGill. Natomiast do oceny jakości życia zastosowano kwestionariusz SF-36.
Wyniki. Analiza zebranego materiału, potwierdziła wpływ bólu przewlekłego na jakość życia hospitalizowanych. Ocena natężenia bólu uległa zmniejszeniu, w grupie badanych po tygodniowym leczeniu. Natomiast, w ocenie ogólnej percepcji zdrowia, jakości życia i jej poszczególnych wymiarów zaobserwowano różnicę pomiędzy badanymi grupami oraz poszczególnymi etapami badania. Badania własne potwierdzają równorzędność czynników psychospołecznych modulacji poziomu bólu i jakości życia.
Wnioski. Istnieje związek między natężeniem bólu, a poziomem jakości życia i poszczególnymi składowymi, przed leczeniem i po jego zastosowaniu, w grupie pacjentów z bólem przewlekłym kręgosłupa. Wyodrębniono istotne zmiany zachodzące między zmiennymi, w przyjętych etapach badania wśród osób z bólem przewlekłym.

Key words

chronic pain, chronic diseases, quality of life

Słowa kluczowe

ból przewlekły, choroby przewlekłe, jakość życia

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30