Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Holistic treatment of the patient in palliative care – the nurses view

Holistyczne podejście do pacjenta objętego opieką paliatywną z perspektywy pielęgniarskiej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 42-47

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0036


Bojana Filej1, Boris Miha Kaučič2, Boštjan Žvanut3, Mojca Saje4

1 Faculty of Health Sciences Novo mesto, Slovenia
2 College of Nursing in Celje & Alma Mater Europaea – ECM, Slovenia
3 University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia
4 Terme Krka Dolenjske Toplice, Slovenia

Abstract

Introduction. Man is a unique, unrepeatable whole in space and time and that is why he requires a holistic treatment, taking into account physical, psychological, social and spiritual factors. The balanced factors can ensure human well-being and his quality of life. Integrated treatment is especially important for patients in palliative care, which was the basic starting point of our research. In our research we wanted to establish whether the patients in palliative care are treated holistically from the perspective of the nurses and where are the specific aspects of palliative care (psychological, physical, social and spiritual) more visible - in the hospitals or in the home environment.
Material and methods. The questionnaire survey was based on the empirical quantitative methodology; a descriptive causal non-experimental method was used. The number of the included sample was 127 nurses (92 hospital nurses, 35 community nurses). To test the differences between the groups (hospital, community nursing), the single factor analysis of variance was used. All the
research participants were ensured anonymity and they had the right to withdraw from the study before or during the questionnaire completion.
Results. The physical aspect of the treatment was statistically significantly higher assessed by nurses in a hospital setting (χ=3.83; s=1.012; p=0.042). The psychological and spiritual aspects were higher assessed in community nursing setting and social aspect in hospital setting.
Conclusions. Our research has highlighted the shortcomings of the holistic approach in palliative care. Nurses need in-depth knowledge and skills as well as practice within each holistic domain to perform quality treatment of palliative patients. 

Streszczenie

Wprowadzenie. Człowiek jest wyjątkową i niepowtarzalną całością w czasoprzestrzeni, dlatego wymaga holistycznej opieki, w której brane są pod uwagę jego czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne i duchowe. Te zrównoważone czynniki zapewniają mu dobre samopoczucie oraz jakość życia. Zintegrowane leczenie jest szczególnie ważne przy opiece paliatywnej nad pacjentami, która stanowi punkt wyjścia dla niniejszej pracy. Badanie miało na celu wykazać czy pacjenci objęci opieką paliatywną są według pielęgniarek/pielęgniarzy traktowani całościowo oraz gdzie poszczególne aspekty opieki paliatywnej (fizyczne, psychologiczne, społeczne i duchowe) są bardziej widoczne – w szpitalach czy w środowisku domowym.
Materiał i metodyka. Przeprowadzono badania ankietowe i zastosowano metodę analizy ilościowej zebranego materiału. Liczba badanych wyniosła 127 pielęgniarek/pielęgniarzy (92 szpitalnych i 35 środowiskowych). Do zbadania różnic pomiędzy grupami (pielęgniarstwo szpitalne, środowiskowe) użyto jednoczynnikowej analizy wariancji. Wszyscy uczestnicy badania zostali zapewnieni
o anonimowości oraz o prawie do wycofania się z uczestnictwa w badaniu lub jego w trakcie. 
Wyniki. Aspekt fizyczny leczenia był statystycznie istotnie wyżej oceniony przez pielęgniarki i pielęgniarzy pracujących w szpitalach (χ= 3,83; s = 1,012; p = 0,042). Aspekty psychologiczny i duchowy zostały ocenione wyżej przez pielęgniarki i pielęgniarzy środowiskowych, zaś aspekt społeczny przez respondentów pracujących w szpitalach.
Wnioski. Badanie pokazało pewne niedociągnięcia w holistycznym podejściu do pacjenta objętego opieką paliatywną. Pielęgniarki i pielęgniarze potrzebują pogłębionej wiedzy i umiejętności, jak również praktyki w każdym holistycznym aspekcie aby móc zapewniać pacjentom najlepszą jakość opieki paliatywnej.

Key words

holistic nursing, nurse, hospital, community nursing, palliative care

Słowa kluczowe

holistyczna opieka pielęgniarska, pielęgniarka, szpital, pielęgniarstwo środowiskowe, opieka paliatywna

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30