Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Potrzeby osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej – konteksty

The needs of the elderly in health care – contexts

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 53-59

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0038


Małgorzata Pabiś1, Dorota Kuncewicz2

1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było ukazanie potrzeb osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej w kontekście ich zmian uwarunkowanych procesami demograficznymi. W analizach uwzględniono także prognozowane zmiany demograficzne oraz szerszy kontekst m.in. społeczny i kulturowy.
Materiał i metodyka. Analizie metodami statystyki opisowej poddano dane statystyczne, demograficzne i medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem populacji powyżej 65. roku życia. Do analiz zaklasyfikowano także literaturę poruszającą kwestie osób starszych. Ze względu na obszerną rozpiętość tematyczną, wyselekcjonowano treści dotyczące potrzeb zdrowotnych seniorów oraz dynamiki ich zmian, a następnie przeprowadzono analizę skutków tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem populacji powyżej 65. roku życia.
Wyniki. Dynamika zmian w populacji powyżej 65. roku życia w Polsce w analizowanych latach (2011-2015) miała tendencję wzrostową (o 14,12%). Szacuje się, że tendencja ta utrzyma się jeszcze przez 35 lat (2015-2050). Odsetek populacji 65+ w 2015 roku wynosił 15,81%, a prognozowany na 2020 i 2050 rok – odpowiednio – 18,87% i 32,69%. Na ostateczny kształt zapotrzebowania na opiekę zdrowotną wpływają nie tylko czynniki demograficzne i chorobowe, ale również społeczno-kulturowe. Brak akceptacji dla procesu starzenia się, starości i śmierci nie buduje przestrzeni dla kultury, w której opieka nad osobami starszymi jest naturalną częścią życia. Coraz częściej, z różnych powodów rodzina nie podejmuje sprawowania opieki nad osobą starszą. Brak uwzględnienia tych powodów, ich złożoności a tym samym brak prób ich zmiany, może skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na opiekę instytucjonalną.

Abstract 

Aim. The objective of the study was presentation of the needs of the elderly in the context of changes of these needs conditioned by the demographic processes. Analyses also covered the projected demographic changes and a wider context, e.g. social and cultural.
Material and methods. Statistical, demographic and medical data were analyzed by the methods of descriptive statistics with particular consideration of the population aged over 65. Analyses also covered the relevant literature concerning problems of the elderly. On account of the wide thematic range, the content was selected concerning seniors’ health needs and the development of their changes; subsequently, the effects of these changes were analyzed with particular emphasis on the population aged over 65. 
Results. The development of changes concerning the Polish population aged over 65 within five analysed years (2011-2015) showed an upward tendency (by 14.12%). It is estimated that this tendency will continue within the next 35 years (2015-2050). In 2015, the percentage of the population aged over 65 was 15.81%, while in 2020 and 2050 it is projected to be 18.87% and 32.69% respectively.
The ultimate demand for health care is affected not only by the demography and morbidity – related factors, but also by social and cultural ones. The lack of acceptance for the process of ageing, old age and death does not build space for culture, in which care of the elderly is a natural part of life. Increasingly more often, for various reasons, the family does not undertake care of an elderly person. The lack of consideration of these reasons, their complexity and therefore, the lack of attempts to change them, may result in an increased demand for an institutional care.

Słowa kluczowe

osoby starsze, potrzeby zdrowotne, opieka zdrowotna

Key words

the elderly, health needs, health care

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30