Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Poza standardami opieki zdrowotnej nad osobami starszymi

Beyond the standards of health care for the elderly

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.15, No 4(57)/2016, 60-65

DOI: 10.1515/pielxxiw-2016-0039


Małgorzata Pabiś1, Dorota Kuncewicz2

1 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było omówienie ważnych aspektów opieki nad osobami starszymi, do których standardy opieki geriatrycznej nie odnoszą się.
Materiał i metodyka. Do analiz – zgodnie z założonym celem – zaklasyfikowano literaturę, z której wyselekcjonowano treści dotyczące: jakości standardów opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, kompleksowego modelu opieki geriatrycznej pod kątem jakościowym, opieki instytucjonalnej, psychologicznego aspektu etapu życia seniorów.
Wyniki. Standardy opieki nad osobami starszymi różnią się między sobą: obszarem, do którego się odnoszą oraz sposobem i poziomem szczegółowości odniesień. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia są zaleceniami bardzo ogólnymi, a standardy polskiego zespołu geriatrów i gerontologów prezentują bardzo szczegółowe zalecenia. Z kolei w Karcie Standardów Osoby Starszej autorzy zwracają uwagę, że na proces leczenia osoby starszej mają wpływ nie tylko usługi medyczne, ale także: warunki ekonomiczne, społeczne i rodzinne, w jakich żyje. Sprawowanie opieki nad osobą starszą przez rodzinę jest rozwiązaniem idealnym. Gdy jednak nie jest to możliwe, funkcja ta jest przejmowana przez instytucje opiekuńcze. Opieka instytucjonalna w wyobrażeniu osób starszych powinna być namiastką życia rodzinnego – to swoisty wyraz pragnienia, by opieka nad osobą starszą nie sprowadzała się do obsługi, lecz uwzględniała także wymiar relacyjny opieki. Niestety wymiar ten jest dość konsekwentnie pomijany w standardach. W związku z ową nieobecnością, aspekt relacyjny opieki został szerzej podjęty w niniejszym artykule.

Abstract

Aim. The objective of the study was discussion of the important aspects of care for the elderly, to whom the standards of geriatric care do not apply.
Material and methods. In accordance with the designed goal, the analysis included selected literature concerning: the quality of health care standards for the elderly, complex model of geriatric care from the qualitative aspect, institutional care and psychological aspect of the seniors’ stage of life.
Results. Standards of care for the elderly differ from each other by the area they refer to and way and level of specificity of reports. The recommendations by the World Health Organization are very general, while the standards by the Polish team of geriatricians and gerontologists present very detailed recommendations. In turn, in the Charter for the Elderly, the authors draw attention to the fact that not only medical services influence the process of treatment of an elderly person, but also: economic, social, and family conditions in which he/she lives. Taking care for an elderly person by the family is an ideal solution. However, when this is not possible, this function is taken over by care institutions. The institutional care, as perceived by the elderly, should be a substitute of family life – this is a specific expression of the desire that the care for an elderly person should not be brought down to service, but should also consider the relational aspect of caring. Unfortunately, this aspect is relatively consequently omitted in standards. In relation to this absence, the relational aspect of care is handled more comprehensively in the presented article.

 

Słowa kluczowe

osoby starsze, opieka instytucjonalna, standardy geriatryczne, opieka jako relacja

Key words

elderly population, institutional care, geriatric standards, care as a relationship

Kalendarium

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30