Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Knowledge of women receiving healthcare service on the tasks of midwife working in the primary health care

Wiedza kobiet korzystających ze świadczeń zdrowotnych na temat zadań położnej pracującej w podstawowej opiece zdrowotnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.17, No 3(64)/2018, 22-31

DOI: 10.2478/pielxxiw-2018-0023

© 2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Artykuł jest udostępniony w systemie Open Access na podstawie licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND)


Joanna Piechowska1, Grażyna Iwanowicz-Palus2,
Agnieszka Bień2, Agnieszka Pieczykolan1

1 doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/PhD student at the Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
2 Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Department of the Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była próba określenia stanu wiedzy kobiet korzystających ze świadczeń zdrowotnych na temat zadań położnej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej.
Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone online w okresie od lutego do marca 2018 roku wśród kobiet korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej. W badaniu wzięło udział 200 respondentek w wieku 18-60 lat, które zostały poinformowane o dobrowolności, anonimowości udziału w badaniach i wykorzystaniu wyników wyłącznie do celów naukowych. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Większość ankietowanych znała swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (87,5%), a jedynie połowa respondentek znała swoją położną (50%). Położna była kojarzona przede wszystkim ze świadczeniami dotyczącymi porodu oraz opieki nad noworodkiem. W świadomości kobiet położna może prowadzić edukację (72%), jednak w większości były przekonane o możliwości
poradnictwa w zakresie ciąży, połogu, wczesnego macierzyństwa.
Wnioski. 1. Kobiety korzystające ze świadczeń zdrowotnych mają niepełną wiedzę na temat tego, kto jest ich lekarzem, położną i pielęgniarką w podstawowej opiece zdrowotnej. 2. W świadomości kobiet istnieje przekonanie, że położne (w tym położne podstawowej opieki zdrowotnej) zajmują się wyłącznie kobietami w ciąży i po porodzie, natomiast nie wiedzą, iż położne zajmują się także edukacją dotyczącą profilaktyki chorób ginekologicznych. 3. W nawiązaniu do niskiego poziomu wiedzy społeczeństwa na temat kompetencji położnej podstawowej opieki zdrowotnej konieczne jest prowadzenie działań mających na celu promowanie zawodu położnej i uświadamianie społeczeństwa w tym zakresie.


Słowa kluczowe: położna, zawód, podstawowa opieka zdrowotna


Abstract

Aim. The aim of the study was to determine the state of knowledge of women using health services on the midwife’s tasks in the primary health care. 

Material and methods. The research was conducted online in the period from February to March 2018 among women receiving health services in primary health care. The study was attended by 200 respondents aged 18-60 – they were informed about the voluntariness, anonymity of participation in research and the use of results only for scientific purposes. The diagnostic survey method was used for the research using the author’s questionnaire.
Results. Most of the respondents knew their family physician (87.5%) and only half of the respondents knew their midwife (50%). The midwife was mainly associated with childbirth and neonatal care. In the minds of women, the midwife can conduct education (72%), but most of them only knew about the possibility of counseling in the field of pregnancy, postpartum period, early motherhood.
Conclusions. 1. Women receiving healthcare services have incomplete knowledge of who their physician, midwife and nurse are in primary health care. 2. In the consciousness of women, there is the idea that midwives (including midwives of primary health care) deal only with pregnant women and after childbirth, but they do not know that midwives are involved in education regarding the prevention of gynecological diseases. 3. In reference to the low level of public knowledge about primary health care midwife’s competence, it is necessary to conduct activities aimed at promoting the midwife profession and raising public awareness in this area.


Key words: midwife, profession, primary health care

Kalendarium

Październik 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31